กองบรรณาธิการ

  ที่ปรึกษา
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ทีรคานนท์  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ศาสตราจารย์ ดร.มัทนี รัตนิน  ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เกษียณราชการ)
 ศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด กิจขันธ์  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย (เกษียณราชการ)
 ศาสตราจารย์ ดร.นราพงษ์ จรัสศรี  คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกษียณราชการ)
 ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ นาคบัว  ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (เกษียณราชการ)
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณกุลวดี มกราภิรมย์  ผู้เชี่ยวชาญ ด้านวรรณคดีอังกฤษ, การแปล, ประวัติศาสตร์อเมริกัน
 รองศาสตราจารย์ฉันทนา เอี่ยมสกุล  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกษียณราชการ)
 อาจารย์อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) : CEA
  บรรณาธิการ
 ผศ.ดร.จารุนี อารีรุ่งเรือง  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  กองบรรณาธิการ
 ศาสตราจารย์เดชา วราชุน  ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (เกษียณราชการ)
 ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 Professor Dr.Graeme Britton  Raffles International College Thailand
 Professor Choi Sang Long  Raffles International College Thailand
 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ชมุนี  คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน ไล่สัตรูไกล  Raffles International College
 รองศาสตราจารย์วีระจักร์ สุเอียนทรเมธี  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันพัสสา ธูปเทียน   คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัน จันทร  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี บุญเสริม  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชภูมิ ปัญส่งเสริม  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทรี วณิชตระกูล  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 อาจารย์ ดร.นลินี เนติธรรมากร  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ฝ่ายจัดการ
 นางสาวพัชรา บุญมานำ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 นายวินัย ทองกร  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 นางสาวสุนิสา เถาว์พุดซา  นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ