จริยธรรมการตีพิมพ์

บทบาทของกองบรรณาธิการวารสาร

       - คัดเลือกบทความที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของวารสาร

       - ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นตามกระบวนการผลิตวารสารที่กำหนดไว้

       - แต่งตั้งผู้พิจารณาบทความที่มีความรู้ความสามารถในการประเมินบทความ ให้ข้อเสนอแนะที่ทำให้บทความมีคุณภาพเชิงวิชาการ เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ และจะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเจ้าของบทความ

บทบาทของผู้เขียนบทความ

       - ผลิตบทความที่มีคุณภาพ

       - มีความรับผิดชอบต่อการนำเสนอเนื้อหาทางวิชาการของท่าน ที่จะเผยแพร่ลงในวารสาร

       - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร จะต้องไม่ละเมิดสิทธิและลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น

บทบาทของผู้พิจารณาบทความ

       - ผู้พิจารณาบทความให้ข้อคิดเห็นตรงไปตรงมา ไม่มีอคติ นำไปสู่การปรับปรุงบทความที่ได้มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ