ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในศิลปกรรมสาร

2019-11-27

          คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญส่งบทความ ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย ทรรศนวิจารณ์และงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ ในแขนงต่างๆ ทั้งด้านทัศนศิลป์ การออกแบบ ดนตรี ศิลปะการแสดง และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ตีพิมพ์ในศิลปกรรมสาร