เปลี่ยนแปลงการดำเนินการเพื่อสอดรับกับประกาศ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2564

2021-10-02

pr-jn.jpg

เปลี่ยนแปลงการดำเนินการเพื่อสอดรับกับประกาศ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2564
เริ่มตั้งแต่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2564) เป็นต้นไป

1.มีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบันอย่างน้อย 3 ท่าน
2.เผยแพร่วารสารในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ที่มีกำหนดเผยแพร่แน่นอน