ประกาศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งบทความตีพิมพ์ และการเก็บค่าธรรมนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารศิลปกรรมสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2567

2024-01-02


ประกาศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งบทความตีพิมพ์ และการเก็บค่าธรรมนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารศิลปกรรมสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2567

     คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดหลักเกณฑ์การส่งบทความตีพิมพ์ และการเก็บค่าธรรมเนียมลงพิมพ์บทความ เพื่อใช้สำหรับเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ และค่าผลิตบทความในวารสารศิลปกรรมสารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สำหรับบทความที่ส่งตั้งแต่วันที่ 2 มกกราคม 2567 เป็นต้นไป) ดังนี้
    1.อัตราค่าธรรมเนียมลงตีพิมพ์บทความ โดยบทความภาษาไทย บทความละ 3,000 บาท และบทความภาษาอังกฤษ บทความละ 5,000 บาท
    2.บุคลากรที่สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามข้อ 1 แต่ไม่รวมถึงบทความที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาเพื่อสำเร็จการศึกษา
    3.นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ โดยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในอัตราบทความละ 1,500 บาท 
    4.นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามข้อ 1 

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม