ออกแบบป้ายสัญลักษณ์เพื่อการสื่อสาร การโดยสารรถไฟฟ้า บี ที เอส

ผู้แต่ง

  • กิตติพงษ์ รุธิรวรรณวงศ์

คำสำคัญ:

ป้ายสัญลักษณ์, สื่อสารมารยาท, รถไฟฟ้า บีทีเอส

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและออกแบบป้ายสัญลักษณ์เพื่อ
การสื่อสารการโดยสารรถไฟฟ้า บีทีเอส ให้มีศักยภาพทางการสื่อสารที่ถูกต้อง
และตรงประเด็น โดยแบ่งขั้นตอนเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนศึกษา
ป้ายสัญลักษณ์และออกแบบป้ายสัญลักษณ์บนรถไฟฟ้า บีทีเอสจ�ำนวน 3รูปแบบ
ที่แตกต่างกัน ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยน�ำผลงาน
ออกแบบป้ายสัญลักษณ์ผ่านการประเมินผลจากผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 ท่าน เพื่อ
รวบรวมความคิดเห็นปรับปรุงและแก้ไขผลงานออกแบบทั้ง3แบบ และขั้นตอนที่3
ขั้นตอนประเมินผล โดยกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยน�ำผลงานที่ปรับปรุงตามความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ แล้วส่งต่อไปยังกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 100คนที่มีการโดยสารรถไฟฟ้า
บีทีเอส เป็นประจ�ำ เพื่อคัดเลือกผลงานออกแบบที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจ
ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญพบว่าผู้เชี่ยวชาญทั้ง3 ท่าน ให้ความคิดเห็น
ต่อผลงานออกแบบแตกต่างกัน และคัดเลือกผลงานออกแบบแตกต่างกันด้วย
ส�ำหรับผลการประเมินจากกลุ่มตัวอย่าง ให้คะแนนความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน
ออกแบบป้ายสัญลักษณ์เพื่อการสื่อสารการโดยสารรถไฟฟ้า บีทีเอส อย่างเป็น
เอกฉันท์และมีความคิดเห็นเพิ่มเติมบางส่วน ผู้วิจัยจึงน�ำความคิดเห็นเหล่านี้
ไปปรับปรุงผลงานต่อไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-02

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์