การวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานออกแบบฉากละครเวที เร่ืองค�าพิพากษาของชาติ กอบจิตติ

ผู้แต่ง

  • ณัฐคม แช่มเย็น

บทคัดย่อ

ศลิ ปะการละคร เปน็ศลิปะทน่ี�าภาพจากประสบการณแ์ละจนิตนาการของ มนุษย์มาผูกเป็นเรื่องและจัดเสนอในรูปของการแสดงใช้ศิลปะและผู้สร้างสรรค์ใน หลายด้านท�างานร่วมกัน ในงานออกแบบฉากละคร ผู้ออกแบบต้องมีความเข้าใจ บทละครอยา่งลกึซง้ึ มกีระบวนการในการออกแบบเพอ่ืใหต้อบสนองความตอ้งการ ด้านต่างๆ ละครเวทีเรื่องค�าพิพากษาของชาติ กอบจิตติ สร้างจากบทประพันธ์ที่มี ความงดงาม มีเรื่องราวที่สะท้อนสังคม ให้ทั้งความเพลิดเพลินและคุณค่าทางจิตใจ แกผ่ชู้ม กระบวนการออกแบบเรมิ่จากการศกึษาวรรณกรรมตน้ฉบบัเพอื่ท�าความเขา้ใจ เนื้อหาของบทประพันธ์รวมถึงวิเคราะห์และตีความบทละคร ได้ผลการวิจัยดังนี้ ละครเวทีเรื่องค�าพิพากษา สะท้อนสังคมให้เห็นถึงอันตรายจากมติของ กลมุ่คนทต่ีดัสนิผอู้น่ืโดยปราศจากการทบทวนไตรต่รอง ความคดิทแ่ีตกตา่งจะถกูกลนื ความจริงที่ผู้ชมมองเห็นจะแตกต่างจากตัวละครอื่นในเรื่อง ความพยายามที่จะ ยนืหยดักลบักลายเปน็โศกนาฏกรรมในทา้ยทสี่ดุ การแสดงออกของอารมณค์วามรสู้กึ ผ่านการร้องที่ไม่ปรกติธรรมดา จงใจให้มีรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากละครแบบ เรยีลลสิม์ (Realism) ผชู้มสามารถแสวงหาและจนิตนาการผา่นสญัลกัษณต์ลอดจน ถึงสิ่งที่ปรากฏบนเวที การค้นคว้าข้อมูลจึงมุ่งเน้นไปที่แนวทางการน�าเสนอเพื่อ ผลกระทบทางด้านอารมณ์ความรู้สึกศลิ ปะการละคร เปน็ศลิปะทน่ี�าภาพจากประสบการณแ์ละจนิตนาการของ มนุษย์มาผูกเป็นเรื่องและจัดเสนอในรูปของการแสดงใช้ศิลปะและผู้สร้างสรรค์ใน หลายด้านท�างานร่วมกัน ในงานออกแบบฉากละคร ผู้ออกแบบต้องมีความเข้าใจ บทละครอยา่งลกึซง้ึ มกีระบวนการในการออกแบบเพอ่ืใหต้อบสนองความตอ้งการ ด้านต่างๆ ละครเวทีเรื่องค�าพิพากษาของชาติ กอบจิตติ สร้างจากบทประพันธ์ที่มี ความงดงาม มีเรื่องราวที่สะท้อนสังคม ให้ทั้งความเพลิดเพลินและคุณค่าทางจิตใจ แกผ่ชู้ม กระบวนการออกแบบเรมิ่จากการศกึษาวรรณกรรมตน้ฉบบัเพอื่ท�าความเขา้ใจ เนื้อหาของบทประพันธ์รวมถึงวิเคราะห์และตีความบทละคร ได้ผลการวิจัยดังนี้ ละครเวทีเรื่องค�าพิพากษา สะท้อนสังคมให้เห็นถึงอันตรายจากมติของ กลมุ่คนทต่ีดัสนิผอู้น่ืโดยปราศจากการทบทวนไตรต่รอง ความคดิทแ่ีตกตา่งจะถกูกลนื ความจริงที่ผู้ชมมองเห็นจะแตกต่างจากตัวละครอื่นในเรื่อง ความพยายามที่จะ ยนืหยดักลบักลายเปน็โศกนาฏกรรมในทา้ยทสี่ดุ การแสดงออกของอารมณค์วามรสู้กึ ผ่านการร้องที่ไม่ปรกติธรรมดา จงใจให้มีรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากละครแบบ เรยีลลสิม์ (Realism) ผชู้มสามารถแสวงหาและจนิตนาการผา่นสญัลกัษณต์ลอดจน ถึงสิ่งที่ปรากฏบนเวที การค้นคว้าข้อมูลจึงมุ่งเน้นไปที่แนวทางการน�าเสนอเพื่อ ผลกระทบทางด้านอารมณ์ความรู้สึกในขั้นพัฒนา ร่างแหถูกวิเคราะห์ว่าเป็นค�าส�าคัญในแนวทางการน�าเสนอ ใชใ้นเชงิอปุมาเหมอืนกบัดกัและความอนัตราย การออกแบบโดยการใชว้สัดทุดี่เูปน็ ท้องถิ่นอย่างไม้ไผ่เพื่อให้มองเห็นได้ชัดรวมเข้ากับโครงสร้างโลหะที่จัดวางเอียง เพื่อให้รู้สึกถึงความอึดอัด การกดทับ พื้นมีความเอียงเพื่อให้รู้สึกถึงความไม่มั่นคง มีความล่ืนไหลเปล่ียนแปลงและเป็นการสร้างให้เกิดพ้ืนท่ีส�าหรับท�าการแสดงท่ี หลากหลาย มไีสตลข์องฉากในแบบเอก็ซเปรสชนันสิม์ (Expressionism) เพอ่ืสอ่ืถงึ อารมณ์ของตัวละคร โครงสร้างหลักทั้งพื้นและผนังถูกสร้างด้วยการเชื่อมโลหะ เพื่อความแข็งแรง เทคนิคการทาสีพื้นท�าให้เกิดพื้นผิวที่ดูมีมิติ ในขั้นพัฒนาที่สอง มีการปรับปรุงเพิ่มเติมทางเดิน มีการพิจารณาองค์ประกอบเพื่อปรับปรุงให้เกิด ความกลมกลืนมากขึ้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามมิติถูกน�ามาใช้ในกระบวนการ ออกแบบ ตั้งแต่ร่างภาพจนถึงการท�าโมเดล ท�าให้เกิดความคล่องตัวในการท�างาน รว่มกนัระหวา่งทมีงาน สามารถมองเหน็ภาพไดต้รงกนั เกดิประสทิธภิาพในการท�างาน 

References

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2531). ศิลปะการละครเบื้องต้น 1-2. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: ครุสภาลาดพร้าว. ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. (2545). สัญวิทยา, โครงสร้างนิยม, หลังโครงสร้างนิยม กับการศึกษารัฐศาสตร์. กรุงเทพฯ: วิภาษา. ซไูรมาน เวศยาภรณ.์ (2541). ฉากละคร 1. พมิพค์รง้ัท่ี 4. กรงุเทพฯ : ดา่นสทุธาการพมิพ.์ ปิยะนาถ มณฑา. ม.ม.ป. งานประพันธ์ประเภทละครของอังกฤษและอเมริกัน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามค�าแหง. พรรณศักดิ์ สุขี. (2541). การเขียนบทละคร. กรุงเทพฯ: แผนกต�าราและค�าสอน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. วิรุณ ตั้งเจริญ. (2544). ออกแบบกราฟิก : [กราฟิกดีไซน์] Graphic Design. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: อีแอนด์ไอคิว. Barthes, Roland. (1957). มายาคติ. แปลโดย วรรณพมิล องัคศริสิรรพ. พมิพค์รงั้ที่ 2. กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์คบไฟ. Barthes, Roland. (1977). โวหารของภาพ. แปลโดย ประชา สุวีรานนท์. วารสาร ธรรมศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2: 110-112. Crabtree, Susan & Beudert, Peter. (2005). Scene Art for the Theatre. 3rd ed. Burlington, MA: Focal Press. Lord, William H. (1990). Stage Craft 1. 2nd ed. Colorado, Springs: Meriwether Publishing. Parker, W. Oren & Wolf, R. Craig. (1990). Scene Design and Stage Lighting. 6 th Printing. Fort Worth, TX: The Dryden Press. Raul, Bill. (2012). Stock Scenery Construction Handbook. 7th Printing. Louseville, KY: Broadway Press. Shervin, Stephen. (2006). Scene Painting Projects for Theatre. Burlington, MA: Focal Press

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-02

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์