การศึกษาการด�าเนินการสร้างสรรค์และคุณสมบัติ นักสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ร่วมสมัย กรณีศึกษา : World Dance Alliance Asia Pacific 2016

ผู้แต่ง

  • ธนกร สรรย์วราภิภู คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คำสำคัญ:

การสร้างสรรค์, นักสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์, นาฏศิลป์ร่วมสมัย

บทคัดย่อ

การศึกษาการด�าเนินการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ร่วมสมัยนอกจากศึกษาใน รูปแบบทฤษฎีในต�ารา การศึกษาจากกรณีตัวอย่างเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะท�าให้ผู้เรียน ผศู้กึษาไดเ้หน็ถงึกระบวนการในการท�างานในเชงิปฏบิตัิ บทความฉบบันเ้ีรม่ิมาจาก ผู้ศึกษาได้เข้าร่วม Choreolab 2016 ซึ่งจัดโดย World Dance Alliance โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการด�าเนินการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ร่วมสมัย และคุณสมบัติ ผู้สร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ร่วมสมัย กรณีศึกษา: World Dance Alliance Asia Pacific 2016 สามารถน�าขอ้มลูทศ่ีกึษาจดัสรา้งการด�าเนนิการสรา้งสรรคน์าฏศลิป์ ร่วมสมัยให้เป็นแบบแผนที่สามารถน�าไปใช้ได้จริง ผู้ศึกษาได้เข้าร่วมเวิร์คชอปเพื่อ สร้างสรรค์ผลงานทางนาฏศิลป์ร่วมสมัยเป็นระยะเวลา 9 วัน บันทึกข้อมูล สังเกต สมัภาษณ์ พรอ้มทง้ัอา้งองิหลกัการ ทฤษฎี และน�ามาสรปุตามวตัถปุระสงคท์ผ่ีศู้กึษา ไดก้�าหนดไว้ พบวา่การคดัเลอืกนกัสรา้งสรรคผ์ลงานนาฏศลิปร์ว่มสมยัทเ่ีขา้มารว่ม โครงการแสดงให้เห็นถึงการด�าเนินการสร้างสรรค์และคุณสมบัติของผู้สร้างสรรค์ นาฏศิลป์ร่วมสมัยที่เป็นประโยชน์อย่างมาก เพื่อน�ามาพัฒนานาฏศิลป์ร่วมสมัยในการศึกษาการด�าเนินการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ร่วมสมัยนอกจากศึกษาใน รูปแบบทฤษฎีในต�ารา การศึกษาจากกรณีตัวอย่างเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะท�าให้ผู้เรียน ผศู้กึษาไดเ้หน็ถงึกระบวนการในการท�างานในเชงิปฏบิตัิ บทความฉบบันเ้ีรม่ิมาจาก ผู้ศึกษาได้เข้าร่วม Choreolab 2016 ซึ่งจัดโดย World Dance Alliance โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการด�าเนินการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ร่วมสมัย และคุณสมบัติ ผู้สร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ร่วมสมัย กรณีศึกษา: World Dance Alliance Asia Pacific 2016 สามารถน�าขอ้มลูทศ่ีกึษาจดัสรา้งการด�าเนนิการสรา้งสรรคน์าฏศลิป์ ร่วมสมัยให้เป็นแบบแผนที่สามารถน�าไปใช้ได้จริง ผู้ศึกษาได้เข้าร่วมเวิร์คชอปเพื่อ สร้างสรรค์ผลงานทางนาฏศิลป์ร่วมสมัยเป็นระยะเวลา 9 วัน บันทึกข้อมูล สังเกต สมัภาษณ์ พรอ้มทง้ัอา้งองิหลกัการ ทฤษฎี และน�ามาสรปุตามวตัถปุระสงคท์ผ่ีศู้กึษา ไดก้�าหนดไว้ พบวา่การคดัเลอืกนกัสรา้งสรรคผ์ลงานนาฏศลิปร์ว่มสมยัทเ่ีขา้มารว่ม โครงการแสดงให้เห็นถึงการด�าเนินการสร้างสรรค์และคุณสมบัติของผู้สร้างสรรค์ นาฏศิลป์ร่วมสมัยที่เป็นประโยชน์อย่างมาก เพื่อน�ามาพัฒนานาฏศิลป์ร่วมสมัยในประเทศไทย ผศู้กึษาสามารถสรปุการด�าเนนิการสรา้งสรรคผ์ลงานนาฏศลิปร์ว่มสมยั 8 ขั้นตอน และเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้สร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ร่วมสมัยที่ควร โดยได้ข้อสรุปมาจากสถานการณ์จริงรวมถึงเอกสารที่มีผู้ที่กล่าวไว้

References

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2542). ความคิดสร้างสรรค์. พจนานกุรมแปลไทย-ไทย ราชบณัฑติย. ไดจ้าก : https://dict.longdo.com/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2559) นาฏวดี จ�าปาด.ี (2554). งานวจิยัสว่นบคุคลเรอ่ืง การรบัรคู้วามสามารถของตนเอง รูปแบบความคิดสร้างสรรค์และปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรม การสร้างนวัตกรรม: กรณีศึกษา บริษัทผู้ให้บริการค�าปรึกษาและพัฒนา ระบบคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่ง ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยา อตุ สาหกรรมและองคก์ ร ภาควชิาจติวทิยา คณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2554 ศาสตราจารย์ ดร.ยศ สนัตสมบตั.ิ (2550). ฟรอยดแ์ละพฒันาการของจติวเิคราะห:์ จากความฝนัสทู่ฤษฎสีงัคม. จดัพมิพโ์ดยส�านกัพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ สนุทรยีนยิม. (2554). ภาควชิามนษุยศาสตรแ์ละศลิปกรรม คณะมนษุยศาสตรแ์ละ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รศ.ดร.ศภุกรณ์ ดษิฐพนัธ.์ุ (2559). สมัภาษณ.์ คณบดศีลิปกรรมศาสตร.์ จฬุาลงกรณ-์ มหาวิทยาลัย รศ.ดร.ธเนศ วงศย์านนาวา. (2559). สมัภาษณ.์ อาจารยพ์เิศษคณะศลิปกรรมศาสตร์ วิชาสัมมนาปรัชญาศิลปะและสุนทรียศาสตร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วรารมย์ ปัจฉิมสวัสดิ์. (2559). สัมภาษณ์. Co-founder and Aristic Director. Friends of the Arts ดร.เกษม เพ็ญภินันท์. (2559). สัมภาษณ์. อาจารย์พิเศษคณะศิลปกรรมศาสตร์ วิชาสัมมนาปรัชญาศิลปะและสุนทรียศาสตร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Jenn Joy. (2014). THE CHOREOGRAPHIC. Massachusetts Institute of Technology. Archer by The MIT Press. Printed and bound in Spain. Lynne Anne Blom and L.Tarin Chaplin. (1989). The Intimate Act of Choreography. Dance Bok Ltd., 9 Cecil Court, London.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-02

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์