การบริหารจัดการละครเวทีอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ทางด้านอีเว้นท์เมเนจเมนท์

ผู้แต่ง

  • ณวดี เศรษฐเมธีกุล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

การจัดกิจกรรมทางการตลาดหรือที่เรียกว่าอีเว้นท์มาร์เก็ตติ้ง (Event marketing) ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการเปิดตัว การเผยแพร่ข่าวสารและนวัตกรรมใหม่ๆ ของสินค้าบริการและธุรกิจต่างๆ ในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง ทำให้เกิดธุรกิจ รับจ้างจัดงานทางการตลาดที่เรียกว่าบริษัทออการ์ไนเซอร์ ขึ้นมากมาย เพื่อตอบสนองรับความต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน " อีเว้นท์มาร์เก็ตติ้ง " คือเครื่องมือการสื่อสารที่สามารถนำตราสินค้า หรือแบรน์ (Brand) ไปสู่กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมทางการตลาดที่สร้างสรรค์ขึ้น สามารถสร้างให้เกิดประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์ผ่านการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า ทั้งทาง รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส (เกรียงไกร กาญจนะโภคนิ, 2555, น.10) ในการสร้างประสบกาณ์ร่วมให้เกิดความประทับใจกับผู้ชมนั้น ยากที่จะปฏิเสธได้ว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านแสงสีเสียงและสื่อผสมนั้นได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ อุปกรณ์ต่างๆช่วยเสริมให้การแสดงที่คัดสรรมานั้นเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเทคโนโลยีที่นำมาใช้ยังสามารถ สรา้งบรรยากาศตา่งๆ โดยลดทอนการสรา้งฉากแบบสามมติ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียังนำท่ซึ่งการเปิดกว้างทางความคิดของผู้สร้างสรรค์งานอีเวนท์ ในการนำเสนอผลงาน ที่แตกต่างแปลกใหม่ ถือเป็นการปรับตัวตามยุคสมัยของโลกดิจิตอลในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงไม่เกิดขึ้นเฉพาะวงการอีเว้นท์ มาร์เก็ตติ้ง แต่รวมถึงการออกแบบ และสร้างสรรค์ละครเวทีของเมืองไทยและนานาชาติด้วย

References

เกรียงไกร กาญจนะโภคิน. (2555). Event Marketing. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ. Quinn, Bernadette. (2013). Key Concepts in Event Management . 1st ed. London: Sage Publications Ltd. Robinson, P., Wale, D., Dickson, Geoff. (2010). Cabi Tourism Texts : Event Management . 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press. ที่มาของภาพประกอบ ภาพที่ 1 ภาพการแสดง ละครเพลงเรื่อง Spook the musical: ปีศาจโสภา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการละคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาพที่ 2 ภาพงานพิธีเปิดกีฬามหาวิทยาลัยโลก วันที่ 8 สิงหาคม 2550 ณ ราชมงัคลากฬีาสถาน บรษิทั ซเีอม็ออรก์าไนเซอร ์จำกดั (มหาชน) ภาพที่ 3-7 ภาพงานโดย ไทยรัฐ ฉบับพิมพ์ 22 กุมภาพันธ์ 2558 ภาพที่ 8-10 ภาพงาน 60 ปี ใต้ร่มพระบารมี วันที่ 8 สิงหาคม 2550 ณ สวนลุมพินี บริษัท ซีเอ็มออร์กาไนเซอร์ จำกัด (มหาชน)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-03

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์