วัฒนธรรมตัวอักษรไทย บุคลิกภาพและการนำไปใช้กับโปสเตอร์ ภาพยนตร์ไทย

ผู้แต่ง

  • เรืองรอง จรูญพงษ์ศักดิ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

ตัวอักษรไทยที่เราใช้กันอยู่มีการริเริ่มการประดิษฐ์ตัวอักษรไทยตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  วิวัฒนาการของตัวเขียนแบบเขียนด้วยมือมาสู่ตัวอักษรไทยแบบที่เป็นตัวพิมพ์มีวิวัฒนาการมามากกว่า 300 ปี วิวัฒนาการของตัวอักษรไทยได้รับการพัฒนาเรื่อยมาตามวิถีของสังคมและวัฒนธรรมไทย  การออกแบบตัวอักษรไทยที่เป็นตัวพิมพ์ได้เริ่มพัฒนมาตั้งแต่ พ.ศ.2205 สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชทรงโปรดให้สังฆราชลาโน  (Lauis Laneau)  ตั้งโรงพิมพ์ที่เกาะมหาพราหมณ์ กรุงศรีอยธยาในช่วงแรกเริ่มสร้างแบบตัวอักษรไว้ใช้ในงานพิมพ์  ต่อมาสร้างตัวอักษรเพื่อให้มีขนาดใหญ่เล็กเหมาะสมกับความต้องการใช้งานในปัจจุบัน 

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-15

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์