การสอนวิชาพื้นฐานด้วยกระบวนการเชิงประสบการณ์ทางศิลปะ ร่อยรอยการพัฒนาทักษะการคิด อย่างมีวิจารญาณในการดำเนินชีวิตของ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้แต่ง

  • สุธิดา กัลยาณรุจ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่อง  การศึกษากระบวนเรียนการสอนมนุษย์กับวรรณกรรมโดยใช้วรรณกรรม สื่อสมัยใหม่เป็นฐานในการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการดำเนินชีวิตของนักษึกษามหาวิทยาลัยะรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการเรียนการสอนโดใช้วรรณกรรมสื่อสมัยใหม่เป็นฐานในการพัมฯาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกาา  สำหรับกลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยนี้ คือ นักศึกษาที่ลงทะเบีนเรียวิชาพื่นฐานส่วนสอง  มธ.115 มนุษย์กับวรรณกรรม  โดยสื่อสมัยใหม่ (TU115 Man  and Literature through Modern Media) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 จำนวน  751 คน เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม  แบบทดสอบ และการสนทนากลุ่ม (Focus group) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นพื้นฐานประกอบกับการวิเคราะห์์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-15

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์