การศึกษาเพ่ือสรา้งองค์ความรูก้ารวาดทัศนียภาพ ด้วยเทคนิคเส้นตรงและเส้นโค้ง

ผู้แต่ง

  • ดร.อรัญ วานิชกร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

การศกึ ษาเพอื่ สรา้ งองคค์ วามรกู้ ารวาดทศั นยี ภาพดว้ ยเทคนคิ เสน้ ตรงและ เส้นโค้ง เป็นการวิจัยแบบ R2R (Routine to Research) เพื่อสร้างองค์ความรู้จาก ประสบการณ์การท�างานวาดทัศนียภาพและสอนการวาดทัศนียภาพอย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองวิเคราะห์เปรียบเทียบวิธีการวาดทัศนียภาพในรูปแบบที่ แตกตา่ง หลากหลาย และสงัเคราะหเ์ทคนคิ วธิกีารวาดทศันยีภาพในรปูแบบตา่งๆ ด้วยมือเปล่าและปากกา (Free Hand Sketch) อย่างง่าย ให้ก้าวข้ามข้อจ�ากัดเรื่อง ความเสมือนจริงสู่การวาดทัศนียภาพที่มุ่งเน้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มกีระบวนการจากการศกึษา ทดลองและฝกึปฏบิตักิารวาดทศันยีภาพแบบเสน้ตรง และเส้นโค้ง ตลอดจนการวาดทัศนียภาพของสีและบรรยากาศในชีวิตประจ�าวัน ผลการทดลองไดท้ราบความแตกตา่ง ของทศันยีภาพอยทู่ร่ีะนาบรบัภาพเปน็ 2 กลมุ่ ได้แก่กลุ่มการวาดทัศนียภาพเส้นตรง (Linear Perspective) คือ ทัศนียภาพแบบ 1 จดุ 2 จดุ และ 3 จดุ และกลมุ่การวาดทศันยีภาพเสน้โคง้ (Curvilinear Perspective) ประกอบด้วย 4 จุด 5 จุดและ 6 จุด โดยการวาดทัศนียภาพเส้นโค้งมีข้อเด่นคือ สามารถถ่ายทอดมุมมองและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ที่สอดคล้องกับการวาดด้วย มอืเปลา่และบรบิทปจัจบุนั ซงึ่ไมถ่กูก�าหนดโดยเครอื่งมอืเขยีนแบบ สามารถจดัการ แก้ปัญหาพื้นที่การมองเห็นและพื้นที่กระดาษอันจ�ากัด ให้สามารถรองรับและการศกึ ษาเพอื่ สรา้ งองคค์ วามรกู้ ารวาดทศั นยี ภาพดว้ ยเทคนคิ เสน้ ตรงและ เส้นโค้ง เป็นการวิจัยแบบ R2R (Routine to Research) เพื่อสร้างองค์ความรู้จาก ประสบการณ์การท�างานวาดทัศนียภาพและสอนการวาดทัศนียภาพอย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองวิเคราะห์เปรียบเทียบวิธีการวาดทัศนียภาพในรูปแบบที่ แตกตา่ง หลากหลาย และสงัเคราะหเ์ทคนคิ วธิกีารวาดทศันยีภาพในรปูแบบตา่งๆ ด้วยมือเปล่าและปากกา (Free Hand Sketch) อย่างง่าย ให้ก้าวข้ามข้อจ�ากัดเรื่อง ความเสมือนจริงสู่การวาดทัศนียภาพที่มุ่งเน้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มกีระบวนการจากการศกึษา ทดลองและฝกึปฏบิตักิารวาดทศันยีภาพแบบเสน้ตรง และเส้นโค้ง ตลอดจนการวาดทัศนียภาพของสีและบรรยากาศในชีวิตประจ�าวัน ผลการทดลองไดท้ราบความแตกตา่ง ของทศันยีภาพอยทู่ร่ีะนาบรบัภาพเปน็ 2 กลมุ่ ได้แก่กลุ่มการวาดทัศนียภาพเส้นตรง (Linear Perspective) คือ ทัศนียภาพแบบ 1 จดุ 2 จดุ และ 3 จดุ และกลมุ่การวาดทศันยีภาพเสน้โคง้ (Curvilinear Perspective) ประกอบด้วย 4 จุด 5 จุดและ 6 จุด โดยการวาดทัศนียภาพเส้นโค้งมีข้อเด่นคือ สามารถถ่ายทอดมุมมองและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ที่สอดคล้องกับการวาดด้วย มอืเปลา่และบรบิทปจัจบุนั ซงึ่ไมถ่กูก�าหนดโดยเครอื่งมอืเขยีนแบบ สามารถจดัการ แก้ปัญหาพื้นที่การมองเห็นและพื้นที่กระดาษอันจ�ากัด ให้สามารถรองรับและเนน้จดุสนใจของเนื้อหาและมุมมองจริงที่กว้างใหญม่ากๆ ไดเ้ปน็อยา่งดี สอดคลอ้ง กับเรตินาของตามนุษย์และเลนส์ของกล้องแบบ Fisheye Lens และการถ่ายภาพ Panorama โดยทัศนียภาพบรรยากาศ (Aerial Perspective) จะใช้เป็นส่วนเสริม ในการระบายสี (Rendering) ให้กับทั้งทัศนียภาพเส้นตรงและเส้นโค้งให้เกิดระยะ ความใกล้ไกล ความสมจริงมากขึ้น เช่น ใกล้สีสดเข้ม ไกลสีอ่อนจางลง เนื่องจาก ต้องผสมสีเทาซึ่งเป็นสีของบรรยากาศด้วย 

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-15

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์