นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (จินตนาการ)

ผู้แต่ง

  • ฉันทนา เอี่ยมสกุล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยสร้างสรรค์ทางวิจิตรศิลป์/ประยุกต์ศิลป์  กลุ่มวิชาศิลปกรรมสาขานาฎยศาสตร์ไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อจะนำองค์ความรู้จากนาฎศิลป์ไทย ที่ได้รับมาสิบทอดตามแบบแผนของนาฎศิลป์ไทยมาตรฐาน  แนวอนุรักษ์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่วิชาการนาฎศิลป์ไทย

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-16

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์