"จินตภาพเชิงลบ 2551 (Negative Image 2008)

ผู้แต่ง

  • บุญช่วย เกิดรี

บทคัดย่อ

บทความนี้เขียนขึ้นหลังจากการแสดงผลงานศิลปกรรมเดี่ยว (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 13-30 มีนาคม ปี 2551 ในชื่อว่า  "จินตภาพเชิงลบ 2551  (Negative Image 2008)  ที่หอศิลป์จามจุรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานในครั้งนี้เป้นการนำเสนอมุมมองความคิด ภาพลักษณ์ทางความคิด  และความเชื่อความรู้สึกของผู้เขียนอันมีเหตุจากเรื่องของสภาวะจิตเป็นเนื้อหาหลัก

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-16

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์