การวิจัยเพื่อประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาทักษะในสถานการณ์วัฒนธรรมใหม๋

ผู้แต่ง

  • ภาวิณี บุญเสริม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่อง  "การวิจัยเพื่อประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาทักษะในสถานการณ์วัฒนธรรมใหม๋" มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม  และศึกษษาผลงานการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนเชิงประสบการณ์ที่เสริมสร้างทักษะการวิจัยและสร้างสรรค์งานศิลปะจากวัฒนธรรมพื้นบ้าน  ตลอดจนค้นหาปัจจัยแห่งความสำเร็จและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงประสบการณ์  โดยทำการศึกษากับนักศึักษาสาขาวิชาการละคอน  ชั้นปีที่ 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์๋ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบประเมินทักษะการทำงานเป็นทีม  แบบสอบถาม แบบัมภาษณ์ แลบรายงานตนเอง และสมุดบันทึกการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื่นฐาน ประกอบกับข้อมูลเชิงคุณภาพ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-16