การศึกษาวิเคราะห์แบบลักษณ์ของรูปทรงผลิตภัณพ์เซรามิกส์ในอุตสาหกรรมขนาดย่อม-จิ๋ว และความเป้นไปได้ในการพัฒนารูปทรงผลิตภัณฑ์เซรามิกส์

ผู้แต่ง

  • วีระจักร์ สุเอียนทรเมธี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

จากการศึกษาวิเคราะห์แบบลักษณ์ของรูปทรงผลิภัณฑ์เซรามิกส์จากโรงงานขนาดย่อม-จิ๋ว  และความเป็ไปได้ในการพัฒนารูปทรงผลิภัณฑ์เซรามิกส์  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)  ศึกษาวิเคราะห์แบบลักษณ์ (Style)  ของรูปทรงผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ขนาดเล็ก-จิ๋วของจังหวดลำปาง ลักษณะความสัพันธ์ระหว่างแบบลักษณ์กับรุปทรง เทคนิคหรือกระบวนการ แนวคิดต้นแบบของแบบผลิตภัณฑ์  2) เพื่อนำร่องแนวคิดพัฒนาเซรามิกส์ลำปางรายเล็ก-จิ๋ว ให้มีศักยภาพและคุณภาพที่เป็นเอกอย่างพึ่งตนเองได้  3) เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาแบบสักษณ์ของรปูทรงผลิตภัณฑ์ยังผลต่อสุนทรียภาพของผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ให้ผู้บริโภค ผู้ผลิตและเป็นฐานในการสร้างบุคลากรทางด้านนี้ต่อไปได้ ในการศึกาครั้งนี้ไดเลือกศึกษาจากโรงงานเซรามิกส์จำนวนสิบโรงงาน สามารถจำแนกจัดกลุ่มจากข้อมูลภูมิหลังและการพัฒนาแบบลักษณ์ได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก กลุ่มโรงงานที่มีการพัฒนาแบบลักษณ์ในระดี  กลุ่มที่สอง กลุ่มโรงงานที่มีการพัฒนาแบบลักษณ์ระดับปานกลาง และกลุ่มที่สาม กลุ่มโรงงานที่มีการพัฒนาแบบลักษณ์ในระดับต่ำ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-16