ละครแบบโต้ตอบ

ผู้แต่ง

  • สมพร ฟูราจ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

ละครมีพลวัตร (Dynamic) ใตตัวเอง มีความเปลี่ยนแปลงที่ควบคู่ไปกับความแปรเปลี่ยนของชีวิตสังคม และวัฒนธรรม  การเปลี่ยนแปลงนี้มีทั้งเร็วและช้า และบางครั้งก็ต้องเปลี่ยนจากแนวทางเดิมๆ  ไปสู่แนวทางใหม่ วิธีการทำงานใหม่หรือการสือใหม่ๆ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-16

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์