14 คำถามน่ารู้เกี่ยวกับองค์พระพิฆเนศวร

ผู้แต่ง

  • โกสินทร์ ชิตามร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดสร้างเทวาลัยพระพิฆเนศวร ตามโครงการแหล่งเรียนรู้ครูศิลปะบริเวณสนามหน้าอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์อันมีประติมากรรมศิลป์ขนาดใหญ่  พร้อมเรื่องราวอันเกี่ยวกับองค์พระพิฆเนศวร  สัญลักษณ์แห่งความรู้และปัญญาอันยิ่งใหญ่ เป็นผู้อำนวยความสำเร็จให้แก่กิจกรรมต่างๆ  ซึ่งจะทำให้พื้นที่บริเวณเทวลัยพระพิฆเนศวรเป็นสถานที่ก่อให้เกิดความจรรโลงใจ สามารถใช้ปฏบัติกิจกรรมตามโอกาสอันควร โดยมีพระพิฆเนศวรเป้นองค์ประธาน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-16

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์