ศรีทวารวตี ศวรปุณย

ผู้แต่ง

  • ฉันทนา เอี่ยมสกุล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

ศรีทวารวตี  ศวรปุณย นี้เกิดขึ้นจากการคณะนาฎยศาลาหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ ได้มีการพัฒนาชุดการแสดงเพื่อใช้เป็นชุดการแสดงนาฎศิลปืเพื่อการเบิกดรงก่อนการแสดงหุ่นละครเล็ก  โดยต้องการให้เป็นชุดการแสดงที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของท่ารำไทยที่มีมาตั้งแต่ครั้งอดีต มีการรับวัฒนธรรมตั้งแต่ครั้งโบราณจากการได้รับวัฒนธรรมอินเดีย ซึ่งนับว่ามีส่วนสำคัญอย่างมากในภาคพื่นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จากหลักฐานทางโบราณคดีวัฒนธรรมทวารวดี  จึงนับว่ามีความเก่าแก่ถือเป้นสมัยเริ่มแรกของยุคสมัยทางโบราณคดี ที่มีหลักฐานท่ารำแสดงให้เห็นถึงความสืบเนื่องและแสดงถึงพัฒนการของท่ารำไทยจนถึงปัจจุบัน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-16

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์