เพราะคนไม่เปลี่ยน : ธรรมชาติจึงเปลี่ยน

ผู้แต่ง

  • ปรีดา บุญยรัตน์

บทคัดย่อ

โดยทั่วไปมนุษย์เป็นส่วนประกอบหนึ่งในะรรมชาติ มนุษย์กับธรรมชาติมีความสัมพันธ์กันในลักษะอิงอาศัยเกื้อกูลกันและกันในการดำรงอยู่  ต่อมามนุษย์ฉีกตนเองออกจากธรรมชาติเป็นอิสระจนปัจจุบันปฏิบัติตนอย่างเจ้านายเหนือธรรมชาติ เป็นผู้ควบคุมและจัดสรรผลประดยชน์แบบตามใจชอบเกิดสภาวะการอำรงอยู่ที่ไม่สมดุล แตกต่างจากครั้งเมื่อมนุษย์มีธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจ  ซึ่งก่อให้เกิดลัทธิความเชื่อ ปรั๙ญา ศาสนา ต่างๆ ผู้คนในอดีตใช้หลักแห่งธรรมชาตินี้ สร้างกุสโรบายและหลักคำสอนให้ประพฤติปฏิบัติระหว่างมนุษย์กับมนุษย์  มนุษย์กับสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต อื่นๆ  เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนมีความดีความงาม ความจริงของธรรมชาติทำห้เรามีพื้นดินสำหรับอยู่อาศัยทำกิน มียัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ผู้นำ  พระมหากษัตริย์  ประกอบกันขั้นเป็นบ้านเมือง ชาติ สืบทอดเรื่อยมาจนกระทั้งเป็ยอยู่ในทุกวันนี้

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-16

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์