คณะศิลปกรรมศาสตร์ กับบทบาททาง CSR

ผู้แต่ง

  • ดร.พรชัย ศรีประไพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

ผู้เขียนได้นำเสนอบทความเกี่ยวกับ CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) ในคอลัมน์  CEO TALK ของหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจมาหลายปี เนื้อหาส่วนใหญ่เน้นที่จะพูดถึงความรับผิดชอบต่องสังคมของบริษัท และองคืกรทางธุรกิจต่อมาได้รับหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญให้กับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เขียนเริ่มมองเห็นมุมมองท่ี่แตกต่างและลึกซึ่ง  เป็นมุมมองทาง CSR ที่ดยงใยไปถึงบทบาทของสถาบันการศึกา เป็นมุมมองของการสร้างคนเพื่อให้ไปเป็นสมาชิกที่ดีของบริษัทหรือองค์กรทางธุรกิจต่อไปในอนาคต 

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-16

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์