แนวทางการออกแบบรูปอักษรสำหรับตัวพิมพ์ไทย

ผู้แต่ง

  • รัชภูมิ ปัญส่งเสริม

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งตอบวัตถุประสงค์ในสองประเด็นหลักคือ 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการออกแบบรูปอักษรที่สื่อถึงบุคลิกและประสิทธิภาพทางการอ่านขอตัวพิมพ์ (legibility) และ 2) เพื่อศึกษาหลักการหรือความรู้ที่เป็นพัมนาการใหม่ๆ ของการออกแบบตัวพิมพ์จากนักออกแบบตัวพิมพ์คนไทยซึ่งแตกต่่างไปจากทฤษฎีการออกแบบตัวอักษรของไทยอันมีอยู่เดิม

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-16

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์