"ดนตรีประกอบการแสดงมหรสพของไทย

ผู้แต่ง

  • อัศนีย์ เปลี่ยนศรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

การแสดงของไทยในยุคแรกๆ  เกิดขึ้นตั้วแต่สมัยที่ชนชาติไทยยังคงตั้งถิ่นฐานอยู่ประเทศจีน  จำพวกการรำฟ้อนต่างๆ ต่อมาเมื่อชาวไทยได้อพยพมาตั้งถินฐานในแหลมอินโดจีนหรือบริเวณแระเทศไทยในปัจจุบัน จึงได้ประสบประสานกชลมกลืนกับชนพื้นเมืองดั้งเดิมตั้งหลักแหล่งขึ้นเป็นเมืองและแคว้นต่างๆ ขึ้นหลายแห่ง ทั้งยังได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดีย ซึ่งชนชาติมอญและเขมรที่ได้ก่อตั้งอาณาจักรอยู่ก่อนหน้าได้รับไว้ก่อนแล้ว ชาวไทยที่มีนิสัยรักการขับร้องฟ้อนรำ และมีความสามารถในการดนตรีมาแต่เดิม จึงได้เร่ิมพัฒนาศิลปะการแสดงของตนขึ้นพร้อมๆ กับการพัฒนาดนตรี ทำให้แทนที่เราจะมีเพียงเสียงดนตรีหรือเสียงการขับร้องเท่านั้น ก็เกิดมีการจับระบำรำฟ้อนเข้ากับเพลงดนตรี และได้พัฒนาต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-16

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์