เตา และการเผาเคลือบขี้เถ้าพืช

ผู้แต่ง

  • ศ.เกียรติคุณเสริมศักดิ์ นาคบัว คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

เตาเผาสำหรับเผาเคลอืบขเี้ถา้พชืควรเผาไดอ้ยา่งนอ้ยถงึ Cone 6 จะใหด้คีวรเผาไดถ้งึ Cone 11 เพราะปรกติเคลือบขี้เถ้าพืชจะหลอมที่ Cone 6 ขึ้นไป มีน้อยสูตรที่พบว่าหลอมต่ำกว่านี้ นอกเสียจากจะเติมสารที่มีคุณสมบัติเป็น Flux เข้าไป เมื่อปี พ.ศ. 2524 ผู้เขียนได้ทดลองพบสูตร หลอมท่ี Cone 41 และในปี 2535 พบสูตรหลอมท่ี Cone 52 และท่ีสำคัญเน้ือดิน Stoneware ที่เหมาะสำหรับใช้กับเคลือบขี้เถ้าพืชนั้นส่วนมากจะสุกแกร่งที่อุณหภูมิตั้งแต่ Cone 6 ขึ้นไป ชนิดของเตา จะเป็นเตาที่มีทางเดินความร้อนแบบใดก็ได้ เช่น Up draught, Cross draught หรือ Down draught ปัจจุบันจะนิยมใช้ เตา Down draught เพราะสามารถเพิ่มความร้อนให้สูงได้ง่าย และ ประหยัดเชื้อเพลิงกว่าเตาแบบ Up draught หรือ เตา Cross draught

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-02

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์