สุโขทัย: นครรุ่งอรุณแห่งความสุขของชาวไทย

ผู้แต่ง

  • โกสินทร์ ชิตามร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

อาณาจกัรสโุขทยั ตง้ัอยบู่รเิวณตอนเหนอืของล่มแม่น้ำเจ้ำพระยำ กรงุสโุขทยัเปน็ศนูยก์ลำง อำนำจของชำวสยำม ทำให้มีอำณำเขตแผ่กว้ำงออกไป มีควำมเจริญก้ำวหน้ำในทุกด้ำน ทั้งศิลปะ วัฒนธรรม และวิทยำกำร กรงุสโุขทยั หมำยถงึ นครรงุ่อรณุแหง่ความสขุของชาวไทย กำรเกดิขนึ้ของอำณำจกัรสโุขทยั นับเป็นกำรตั้งถิ่นฐำนของชำวไทยในสุวรรณภูมิที่เป็นปึกแผ่น และต่อเนื่องกันมำจนถึงปัจจุบัน อำณำจกัรแหง่นเ้ีปน็ศนูยก์ลำงกำรปกครองศำสนำ เศรษฐกจิของไทย ตง้ัแตพ่ทุธศตวรรษท ่ี17 เป็นต้นมำ และในระหว่ำงพุทธศตวรรษที่ 19 ปฐมกษัตริย์รำชวงศ์พระร่วง พระนำมว่ำ พ่อขุนศรี อนิทราทติย์ หรอืพอ่ขนุบำงกลำงหำว ไดส้ถำปนำอำณำจกัรสโุขทยัขน้ึ ภำยหลงัจำกไดข้บัไลช่นชำติ ขอมที่เคยมีอำนำจ และอิทธิพลบนแผ่นดินแห่งนี้ ราชวงศ์พระร่วง แห่งรำชอำณำจักรสุโขทัย มีพระมหำกษัตริย์สืบสันติวงศ์ต่อเน่ืองรวม 9 พระองค์ 1. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พระนำมเดิม พ่อขุนบำงกลำงหำว ปฐมกษัตริย์ในรำชอำณำจักรสุโขทัย ครองรำชสมบัติ ตั้งแต่ปีพุทธศักรำช 1782 แต่ไม่ปรำกฎหลักฐำนว่ำ พ่อขุนศรีอินทรำทิตย์สิ้นพระชนม์หรือสิ้นสุด กำรครองรำชสมบัติในปีใด พ่อขุนศรีอินทรำทิตย์เมื่อครั้งยังเป็นพ่อขุนบำงกลำงหำว ได้ร่วมกับพ่อขุนผำเมือง เจ้ำเมืองรำดแห่งรำชวงศ์ศรีนำวนำกุม ซึ่งเป็นรำชวงศ์ก่อนรำชวงศ์พระร่วง รวมกำลังพลกัน ขับไล่ขอม โดยพ่อขุนบำงกลำงหำวตีเมืองศรีสัชนำลัยและเมืองบำงขรงได้ และยกทั้งสองเมืองให้ พ่อขุนผำเมือง ส่วนพ่อขุนผำเมืองตีเมืองสุโขทัยได้ ก็ได้มอบเมืองสุโขทัยให้พ่อขุนบำงกลำงหำว พร้อมพระขรรค์ไชยศรี และพระนำมศรีอินทรำบดินทร์ทรำทิตย์ เวลำน้ันรำชวงศ์พระร่วงมี อิทธิพลเข้มแข็งมำกและได้แผ่อิทธิพลกว้ำงขวำงออกไป มีควำมเจริญก้ำวหน้ำในทุกด้ำน ทั้งศิลปวัฒนธรรมและวิทยำกำร

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-02

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์