การศึกษาและพัฒนาการนำเอาเส้นใยพืชผักตบชวา มาประยุกต์เข้ากับการดุนลายอลูมิเนียม  เพื่อนำมาออกแบบเครื่องเรือนในสไตล์ล้านนา1

ผู้แต่ง

  • กิตติพงษ์ เกียรติวิภาค คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คำสำคัญ:

การออกแบบ / ผักตบชวา / การดุนลายอลูมิเนียม / เครื่องเรือน / สไตล์ล้านนา

บทคัดย่อ

การวจิยัครง้ันม้ีวีตัถปุระสงคเ์พอ่ืศกึษาและพฒันาการนำเอาเสน้ใยพชืผกัตบชวามาประยกุต์ เข้ากับการดุนลายอลูมิเนียมเพ่ือนำมาออกแบบเคร่ืองเรือนในสไตล์ล้านนา มีความต้องการให้ เป็นลักษณะการผสมผสานและประยุกต์ใช้วัสดุ ทั้ง 2 ชนิด คือวัสดุเส้นใยพืชผักตบชวาที่ได้จาก ธรรมชาต ิและวสัดทุางอตุสาหกรรมในวถิภีมูปิญัญาการดนุลายอลมูเินยีม มาพฒันาเขา้ดว้ยกนั เพอ่ื กอ่ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ มีความน่าสนใจ มีการพัฒนาทางด้านรูปร่าง รูปทรงและมี การเรียนรู้ถึงเอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะของตัววัสดุเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการออกแบบและผลิต ผลงาน โดยในการออกแบบเลอืกใชก้รรมวธิกีารจกัสาน ผสมผสานกบัเทคนคิในการดนุลาย นำเขา้สู่ การออกแบบ ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความเปน็จรงิในกลมุ่ชมุชนจากวถิดีงั่เดมิ ใหช้มุชนและชาวบา้น ได้สร้างสรรค์ผลงานจากสภาพความเป็นจริงที่เป็นอยู่ โดยได้นำชุมชนศิลปหัตถกรรมบ้านถวาย  และศิลปหัตถกรรมชุมชนถนนวัวลาย ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ มาร่วมมือกันในการสร้างสรรค์ และพฒันา เพอ่ืสง่เสรมิงานศลิปหตัถกรรมในทอ้งถน่ิใหม้สีนิคา้มากขน้ึ รายไดเ้พม่ิขน้ึ แลกเปลย่ีน ความคิดอันเกิดจากภูมิปัญญา ได้รูปแบบที่สามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดทางความคิด รวมถึง ความรว่มมอืกนัระหวา่งชมุชนในการผลติชน้ิงาน                                                                                                                            ในสว่นการหาความพงึพอใจในผลงานการออกแบบจำนวน 3 ดา้น ไดแ้ก ่1. ดา้นลกัษณะ การเลอืกใชว้สัดใุนทอ้งถนิ่เขา้มาประยกุต์ใชป้ระโยชนแ์ละเปน็วสัดใุนการออกแบบ 2. ดา้นประสทิธภิาพ การใชง้านและประโยชน์ใชส้อย และ 3. ดา้นลกัษณะความแปลกใหมใ่นการออกแบบ จากกลมุ่ชมุชน บ้านถวายที่ใช้วัสดุเส้นใยพืชจากผักตบชวาเป็นวัสดุหลักในผลิตงานศิลปหัตถกรรม,กลุ่มชุมชน ถนนวัวลายที่นำเอาเครื่องเงินและอลูมิเนียมมาใช้ในการผลิตงานและกลุ่มนักท่องเที่ยว ผู้บริโภค  ประชาชนท้องถิ่นและผู้สนใจในตัวผลิตภัณฑ์ที่มาเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าจากศิลปหัตถกรรม บา้นถวายและศลิปหตัถกรรมถนนววัลาย จำนวน 1,000 คนพบวา่     1. ดา้นลกัษณะการเลอืกใชว้สัดใุนทอ้งถน่ิเขา้มาประยกุต์ใชป้ระโยชนแ์ละเปน็วสัดใุนการ ออกแบบอยู่ในระดบัทด่ีี ( x = 4.29 )                                                                                                             2.  ดา้ นประสทิ ธภิ าพการใชง้ าน   และประโยชน์ใชส้ อยอยู่ในระดบั ทด่ี ี (  x  =  4.18  )                                                                                                                     3. ด้านลักษณะความแปลกใหม่ในการออกแบบอยู่ในระดับที่ดี ( x = 4.33 )

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-02

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์