การแต่งกายตามบุคลิกภาพ

ผู้แต่ง

  • จิรัชญา วันจันทร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

บุคลิกภาพ มีความสำคัญต่อมนุษย์ทุกคน บุคลิกภาพท่ีดีเป็นเร่ืองจำเป็นสำหรับผู้คน  ทอี่ย่ใูนสงัคมปจัจบุนั คำวา่ “บคุลกิภาพ (Personality)” ซงึ่มาจากรากศพัทภ์าษาละตนิวา่ Persona  มีความหมายเท่ากับคำว่า Mask หมายถึง หน้ากากที่ตัวละครในสมัยกรีกและโรมันสวมใส่  เพื่อการแสดงบุคลิกลักษณะให้แตกต่างกัน การแสดงออกทางบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับบทบาท  หน้าที่การงานในตำแหน่งต่างๆ เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญ การพัฒนาบุคลิกภาพเป็นความรู้ที่ควร ติดตามเสมอ เพราะโลกมิได้หยุดนิ่ง (ศักดา ปั้นแหน่งเพ็ชร์, 2552: 6)      องค์ประกอบของบุคลิกภาพที่สำคัญ สามารถจำแนกได้เป็น 2 ส่วน คือ บุคลิกภาพ ภายนอกและบุคลิกภาพภายใน โดยนักวิชาการหรือนักจิตวิทยาได้แยกประเด็นการวิเคราะห์ บุคลิกภาพว่าประกอบด้วยบุคลิกภาพท่ีสามารถมองเห็นได้ด้วยตา และบุคลิกภาพท่ีไม่สามารถ มองได้ด้วยตา ดังนี้      1. รูปลักษณ์ (Appearance) สิ่งที่สามารถมองเห็นได้ในตัวบุคคลคนหนึ่ง ตั้งแต่ศรีษะ จรดปลายเท้า เช่น สีผม ไว้ทรงผมเหมาะกับรูปหน้าหรือไม่ สีผิวอย่างไร และวิธีการแต่งหน้า  ต้องเลือกสีสันท่ีเหมาะสมกับสีผิว รวมไปถึงสีสันรูปแบบของเส้ือผ้าท่ีแสดงให้เห็นสไตล์และ รสนิยมของผู้สวมใส่ ตลอดจนความเหมาะสมกับกาลเทศะด้วย รูปลักษณ์เป็นองค์ประกอบสำคัญ ในการสร้างความประทับใจได้      2. การกระทำ (Performance) การแสดงออกโดยพฤตกิรรมของแตล่ะบคุคล ไมว่า่ในดา้น  ที่เกี่ยวกับการแสดงออกทางสีหน้า สายตา อากัปกิริยาอาการ รวมไปถึงเรื่องราวความมีมารยาท ทางสังคมในวัฒนธรรมต่างๆ ด้วยการยืน การเดิน และการนั่งที่สง่างาม ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้  เพราะเปน็บคุลกิภาพทส่ีสำคญั การสอ่ืสาร มบีทบาทสำคญัอยา่งยง่ิเชน่กนั ไมว่า่จะเปน็อวจันภาษา  (Non Verbal Language) หรือวัจนภาษา (Verbal Language) มีบทบาทสำคัญท่ีจะช่วยเสริม  บุคลิกภาพที่ดีให้โดดเด่นขึ้น      3. ศักยภาพ (Potentiality) เป็นส่วนสำคัญมากเพราะบุคลิกภาพทางด้านน้ีส่วนมาก  จะอยู่ภายในตัวของบุคคลคนหนึ่ง ผู้ที่มีศักยภาพอาจมองเห็นได้จากวิธีคิดของเขา ซึ่งมีพื้นฐาน จากความรอบรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ทักษะในการกระทำส่ิงต่างๆ คือ คุณค่าแห่งความเป็น มนุษย์ที่ดี เช่น ความเป็นผู้มีมนุษยธรรม เที่ยงธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต คุณสมบัติเหล่านี้จะ ช่วยส่งเสริมความมีบุคลิกภาพที่ดีให้ชัดเจนและถาวร

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-02

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์