สีที่เลือนราง

ผู้แต่ง

  • ปรีดา บุญยรัตน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

เมื่อกล่าถึงชื่อสีโบราณ เช่น สีลำลาน, สีน้ำรัก, สีเลื่อมประภัสสร ฯลฯ  คนไทยสมัยนี้บางคนอาจไม่รู้จักและเคยได้ยินขื่อสีมาก่อน อาจเป็นเพราะมีข้อมูลน้อย และขาดการเผยแพร่ในวงกว้าง ยกเว้นเฉพาะผู้ที่ศึกษาและรักในงานศิลปะไทย การย้อนกลับมาทำความรู้จักสีดบราณที่กำลังจากหายไป ซึ่งเป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ที่มาจกภูมิปัญญาของช่างหรือจิตรกรในอดีตที่ผ่านมาเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เฉพาะอย่างยิ่งผ่านมาเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการประยุต์ใช้อย่างเหมาะสมกับสภาวกาณ์ปัจจุบัน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-02

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์