สถานศึกษากับพันธกิจด้านการทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรม

ผู้แต่ง

  • อัครเดช อยู่ผ่าสุก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี 2542 มาตรา 4 ได้ให้ความหมายของสถานศึกษาไว้ว่า  "สถานศึกษา หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน ที่มีอำนาจหน้าที่

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-02

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์