ย้อนอดีตจากการประชัน....สู่การประกวดดนตรีไทย

ผู้แต่ง

  • อัศนีย์ เปลี่ยนศรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการประกวดดนตรีไทย นับว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมากมายหลายแห่งในประเทศ มีการจัดประกวดเป้นประจำทุกปี สลับผลัดเปลี่ยนหมุนเวีียนกันไปตามหน่วยงานต่างๆ  เริ่มตั้งแต่การประกวดดนตรีไทยของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา จนถึงระดับประชาชนทั่วไป อาทิเช่น การประกวด "ประลองเพลง ประเลงมโหรี"  โดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด การประกวดดนตรีไทย งานศิลปหัตถกรรมนั้กเรียน (ตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค จนถึงระดับชาติ)  

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-02

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์