การศึกษาสเก็ตซ์ภาพด้วยสื่อดิจิทัลเพื่อการออกแบบ และพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ตกแต่ง

ผู้แต่ง

  • อรัญ วานิชกร วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่อ

การศึกษาสเก็ตซ์ภาพด้วยสื่อดิจิทัลเพื่อการออกแบบ และพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ตกแต่ง เป็นโครงการวิจัยเชิงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์1.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบวิธีสเก็ตซ์ภาพด้วยสื่อดิจิทัล และการสเก็ตซ์ภาพผ่านกระดาษในรูปแบบเดิม 2.เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อการประดับตกแต่ง 3.เพื่อต่อยอดลวดลายภาพสเก็ตซ์ดิจิทัลสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์สำหรับประดับตกแต่ง

กระบวนการวิจัย เริ่มจากการศึกษาเครื่องมือและแอพพลิเคชั่นที่ช่วยในการสเก็ตซ์ดิจิทัล วิเคราะห์เปรียบเทียบวิธีการสเก็ตซ์ภาพในรูปแบบดั้งเดิมและสื่อใหม่ ได้ผลงานสเก็ตซ์เพื่อการตกแต่ง จากนั้นออกแบบ สร้างสรรค์ จัดองค์ประกอบ ให้เกิดความสวยงาม เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สำหรับการตกแต่ง และทดลองตกแต่งในพื้นที่พักอาศัย

ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกได้ 3 ข้อ ดังนี้ 1.ข้อมูลการเปรียบเทียบวิธีสเก็ตซ์ภาพด้วยสื่อดิจิทัล และการสเก็ตซ์ภาพผ่านกระดาษในรูปแบบเดิม ได้องค์ความรู้เครื่องมือและพฤติกรรมการสเก็ตซ์ภาพ 2.ด้านผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้ผลงานทดลองและสร้างสรรค์ 2 ส่วน ได้แก่ ภาพตกแต่งจากการสร้างสรรค์ด้วยสื่อใหม่ หรือเครื่องมือดิจิทัล สำหรับการตกแต่งผนังขนาด A3 ,A4 จากการ สร้างสรรค์ด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การทดลองฝึกฝน การพกพาเพื่อใช้ประกอบการเดินทาง  และได้ผลงานภาพประกอบ และลวดลายประกอบการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับการตกแต่ง ได้แก่ กรอบรูปที่ระลึกสำหรับการประดับตกแต่ง 3. ด้านผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่ง ได้ผลิตภัณฑ์ภาพพิมพ์เพื่อประกอบภาพตกแต่งผนังขนาด A3 ,A4 ได้แนวคิดผลิตภัณฑ์เซรามิกกรอบรูปตกแต่ง ได้แนวคิดกรอบรูปตั้งโต๊ะจากแนวคิดจานตั้งโชว์ตกแต่ง และแนวคิดจานตกแต่งไร้ขาตั้งโชว์จากกระดาษพับ และทดลองนำภาพสเก็ตซ์ด้วยสื่อดิจิทัลเพื่อการออกแบบ ตกแต่งในพื้นที่พักอาศัยจริง

References

อรัญ วานิชกร.(2555). การศึกษากระบวนการเขียนภาพร่างทัศนียภาพเพื่อการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุธาธิปต์ จันทร์เอียด.(2561).การท่องเที่ยวเชิงสเก็ต : มิติใหม่ของการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (39) กรกฏาคม-ธันวาคม 2561
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, (2561) แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2561-63 ธุรกิจที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล. สืบค้นเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2563 จาก https://www.krungsri.com/bank/getmedia/4dda41fa-1db0-4b97-bca2-591cc99537d2/IO_Housing_181115_TH_EX.aspx
D. Camba, Jorge & Kimbrough, Mark & Kwon, Eunsook. (2018). Conceptual product design in digital and traditional sketching environments: a comparative exploratory study. J. Design Research, Vol. 16, No. 2, 2018
J
. Design Research, Vol. 16, No. 2, 2018
(Grand View Research,Jul, 2019) Home Decor Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Furniture, Textile, Flooring), By Application (Indoor, Outdoor), By Region, And Segment Forecasts, 2019 – 2025

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-18