การศึกษาการแสดงละคอนเวทีในบทบาท “Fefu” จากละคอนเวทีเรื่อง “Fefu and Her Friends”

ผู้แต่ง

  • อริสรา แก้วพรรณราย คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • สุชาวดี เพชรพนมพร
  • ภาวิณี บุญเสริม

บทคัดย่อ

ศิลปะการแสดงนิพนธ์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและพัฒนาทักษะทางด้านการแสดงของผู้วิจัย และเพื่อถ่ายทอดประเด็นความไม่เท่าเทียมทางเพศ ที่เกิดจากระบบชายเป็นใหญ่ ผ่านการรับบทบาท “Fefu” จากละคอนเวทีเรื่อง Fefu and Her Friends

สาเหตุที่นำบทละคอนเรื่องนี้มาแสดงเพราะผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศ ที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จนเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เกิดความเคยชินและมองเห็นว่าเป็นเรื่องปกติ และที่สำคัญคือผู้วิจัยได้มองเห็นปัญหานี้จากหลายๆคนใกล้ตัว และอยากจะนำเสนอประเด็นดังกล่าว เพื่อให้ผู้ชมทุกเพศเกิดความตระหนัก และมองเห็นถึงความไม่เท่าเทียมที่เกิดขึ้นนี้ โดยผู้วิจัยได้ทำงานกับการนำเสนอประเด็นดังกล่าวผ่านเทคนิคทางการแสดง และแบบฝึกหัดทางการแสดง โดยมีการนำมาปรับใช้ให้เหมาะสม และง่ายต่อการเข้าถึงตัวละคอนมากที่สุด เพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดบทบาท Fefu ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ละคอนเรื่องนี้มีการจัดแสดงทั้งหมด 3 รอบการแสดง ที่โรงละคอนคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในช่วงวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 ซึ่งตลอดกระบวนการในการแสดงศิลปะการแสดงนิพนธ์ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เรียนรู้ ได้รับประสบการณ์มากมาย และได้พบเจอกับอุปสรรคต่างๆ ซึ่งจากการแสดงละคอนเวทีในครั้งนี้ ได้ผลตอบรับที่ดีจากผู้ชม โดยพิจารณาได้จากความเข้าใจตัวเรื่อง ตัวละคอน ฉาก โดยวัดจากแบบสอบถามซึ่งทำให้ผู้วิจัยได้เรียนรู้ด้านการแสดงและเกิดความเข้าใจในตนเอง และมีแนวทางที่จะพัฒนาทักษะต่อไปในอนาคต

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-25