ปฏิบัติการสร้างสรรค์ด้านกรอบแนวคิดทางนวัตกรรมการออกแบบ

ผู้แต่ง

  • อรัญ วานิชกร วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ณัชชา ศิริขวัญชัย

คำสำคัญ:

กรอบแนวคิดการวิจัย กระบวนการวิจัย การเขียนบทความวิจัย การควบคุมทางการมองเห็น

บทคัดย่อ

        การสร้างองค์ความรู้เป็นเรื่องสำคัญในปัจจุบัน และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือการจัดการองค์ความรู้ ที่มีแนวทางและรูปแบบมากมายและหลากหลาย การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ระหว่างทางของการได้มาซึ่งผลงานนวัตกรรม ผลงานออกแบบและผลงานสร้างสรรค์ คือองค์ความรู้ ข้อกำหนดในการทำงานต่อยอดสู่การสร้างสรรค์ผลงาน องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของการวิจัยคือ การออกแบบ หรือการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัย ซึ่งเป็นการกำหนดภาพรวม เปรียบเสมือนแผนที่การเดินทางหรือแบบพิมพ์เขียวสำหรับการวิจัย ไม่ให้นักวิจัยหลงทาง วกวน สิ้นเปลืองทรัพยากรที่ใช้ในการวิจัยต่างๆ อันได้แก่ งบประมาณ เวลา ซึ่งปลายทางอาจได้ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับที่ต้องการใช้ประโยชน์ในการต่อยอดสู่งานสร้างสรรค์ ถือเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรโดยใช่เหตุ

        การออกแบบกรอบแนวคิดการวิจัยจึงเป็นการออกแบบกระบวนการเพื่อจัดระเบียบความคิดและองค์ความรู้ในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีหลากหลายวิธีการและเทคนิค ไม่มีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสมที่สุดกับทุกโจทย์การวิจัย วิธีการหรือแนวคิดอย่างหนึ่งจะไปหยิบใช้กับอีกโจทย์หนึ่งไม่ใช่วิธีการที่เหมาะสม เนื่องจากแต่ละวิธีล้วนมีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกันไปตามบริบทต่างๆ ผู้เขียนขอยกตัวอย่างเครื่องมือที่เกิดจากการประยุกต์ใช้ ผสมผสานเครื่องมือการควบคุมทางการมองเห็น (Visual Control) และ กรอบแนวคิดการวิจัยส่วนหนึ่งที่ผู้เขียนได้มีประสบการณ์ใช้ในการดำเนินการวิจัยในสถานการณ์ของโจทย์วิจัยที่แตกต่างกันออกไป วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่แตกต่างกันไป อันได้แก่ การบรรยาย การแสดงแนวทางการปฏิบัติการ การแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร การแสดงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การแสดงผังความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่อง

References

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control). สืบค้นเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2564, จาก
https://piu.ftpi.or.th/productivity-tools/visual-control/
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 Quality Control Tools). สืบค้นเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2564, จาก
https://piu.ftpi.or.th/productivity-tools/7-qc/
BRAIN FRIENDLY ACADEMY. WHAT IS A MINDMAP? สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2564, จาก
http://www.brainfriendlyacademy.com/main/what-is-mindmap/
Aran Wanichakorn. (2013). The Development of Pottery Souvenir Productto Value Creation at Koh Kret,
Nonthaburi. Fine Arts International Journal, Srinakharinwirot University, 17(2), 134-143.
อรัญ วานิชกร. (2557). องค์ความรู้ ภูมิปัญญาไทย: การออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและ
ศิลปะ, 15(2), 22-28.
อรัญ วานิชกร. (2557). . การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ระลึกองค์กรจากภูมิปัญญาท้องถิ่น. วารสารวิชาการศิลปะและการ
ออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 6, 16-29.
อรัญ วานิชกร. (2559). การสร้างองค์ความรู้การวิจัยสร้างสรรค์ภาพลักษณ์การแพทย์แผนไทยตามหลักแนวคิดเซคิ. วารสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 37(1), 1-22
อรัญ วานิชกร. (2559). การศึกษาอัตลักษณ์ เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. วารสารวิจิตร
ศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 7(1), 193-253.
อรัญ วานิชกร. (2559). การศึกษาจิตรกรรมไทยเพื่อบูรณาการและส่งเสริม ภาพลักษณ์การแพทย์แผนไทย. วารสารวิชาการคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 11(1), 187-216.
อรัญ วานิชกร. (2560). การศึกษาและสร้างสรรค์แบรนด์รับรองและรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดีเด่นระดับชาติ. วารสารสถาบัน
วัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 18(2), 134-140.
อรัญ วานิชกร. (2560). การออกแบบสินค้าที่ระลึกพหุลักษณ์จากสปาและการนวดไทย เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ.
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 22(1), 31-44.
อรัญ วานิชกร. (2561). ศึกษาและพัฒนาสินค้าตกแต่งห้องทำงานจากอัตลักษณ์ไทยให้หน่วยงานภาครัฐด้วยเทคนิคยาถมดำไร้
สารพิษ. วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 9(1), 160-194.
อรัญ วานิชกร. (2562). การออกแบบนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อการเรียนรู้แพทย์แผนไทย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร. วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 10(2), 61-74.
อรัญ วานิชกร. (2562). ศึกษาเพื่อสร้างสรรค์ทัศนศิลป์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ สําหรับแสดงภาพลักษณ์แหล่งทองเที่ยวกรุงเก่าอ
โยธยา. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 19(2), 123-132.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-25