การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีจากแรงบันดาลใจร่องรอยของโรคด่างขาว

Women's Wear Design Inspired by Visible Traces of Vitiligo

ผู้แต่ง

  • ณัฐภูมิ ผิวอ่อน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • จิรัชญา วันจันทร์

คำสำคัญ:

โรคด่างขาว, มุมมองที่แตกต่าง, การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรี

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้กล่าวถึงการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีประเภทพร้อมสวมใส่  (ready to wear) ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากร่องรอยโรคด่างขาว ทั้งลักษณะทางกายภาพภายนอก และมุมมองของผู้ป่วยที่เป็นโรคด่างขาว นำเสนอด้วยการสร้างสรรค์โครงสร้างที่ผสมผสานเครื่องแต่งกายที่หลากหลายด้วยการตัดแปะและการเปลี่ยนแนวเครื่องแต่งกายเข้าไว้ด้วยกัน

ผลจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้แนวความคิดในการออกแบบโดยเน้นเครื่องแต่งกายสตรี ที่ผสมผสานเครื่องแต่งกายประเภททางการ และลำลองของบุรุษและสตรีเข้าไว้ด้วยกัน โดยใช้เทคนิคการตัดแปะและการเปลี่ยนแนวโครงสร้างเครื่องแต่งกาย การใช้ชุดสีคู่ตรงข้ามเพื่อเน้นความแตกต่างที่เกิดขึ้น และการเลือกใช้วัสดุที่หลากหลายทั้งทางด้านสี ลวดลาย และพื้นผิวของผ้า จึงนำมาสู่การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้

คำสำคัญ: โรคด่างขาว, มุมมองที่แตกต่าง, การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรี

References

นฤมล ศิลปอาชา. (2554). Siriraj Dermatology Digest โรคผิวหนัง...ไม่ผิวเผิน. กรุงเทพฯ: หจก.ภาพพิมพ์.
ประเสริฐ พิชยะสุนทร. (2555). ศิลปะและการออกแบบเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Alison Smith. (2009). The Sewing Book. London: Dorling Kindersley Limited.
Injoo Kim & Mykyung Uh. (2002). Apparel Making in Fashion Design. New York: Fairchild
Publications,Inc.
Lori A. Knowles. (2006). The Practical Guide to Patternmaking for Fashion Designer. New York:
Fairchild Publication, Inc.
Rolf G. Kuehni. (2013). Color: An Introduction to Practice and Principles. Singapore:
John Wiley & Sons Inc.
Steven Bleicher. (2004). Contemporary Colour Theory & Use. New York: Thomson Learning, Inc.
Winifred Aldrich. (2004). Metric pattern cutting. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
Winifred Aldrich. (2006). Metric pattern cutting for menswear. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
ทฤษฎีสี-Art. (ออนไลน์) 2556. ( สืบค้นเมื่อ 6 เมษายน 2562 ) .จาก https://homegame9.wordpress.com/
บานชื่น ผกามาศ. วัฒนธรรมการแต่งกาย (ออนไลน์) 2555. ( สืบค้นเมื่อ 23 พฤษภาคม 2562 ). จาก
http://banchuen.blogspot.com/2012/01/blog-post_8834.html.
โพลีเอสเตอร์ (Polyester) (ออนไลน์) 2559. (สืบค้นเมื่อ 6 เมษายน 2562 ). จาก https://www.ruedee.com/th/
fabric/polyester/
สันติชัย อาภรณ์ศรี. Workwear Style จากเสื้อผ้าชนชั้นแรงงานสู่เสื้อผ้าในแบบไฮแฟชั่น (ออนไลน์) 2562.
( สืบค้นเมื่อ 23 เมษายน 2562 ). จาก https://themomentum.co/workwear-style/
Amy Verner. The Complete Viktor & Rolf Spring 2017 Couture Fashion Show Now on Vogue Runway
(online) 2017. (cited 2019 Jan 8). Available from : https://www.vogue.com/fashionshows/spring-
2017-couture/viktor-rolf
Amy Verner. Yohji Yamamoto Spring 2018 Ready to Wear Collection Vogue (online) 2017. (cited 2019
Jan 8). Available from : https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2018-ready-to-wear/
yohji-yamamoto
Natalie Keegan. Skin Deep Gran who became suicidal over her vitiligo is now a Model (online) 2560. (cited
2019 Mar 1). Available from : https://www.thesun.co.uk/living/4119242/gran-who-
became-suicidal-over-her-vitiligo
Nicole Phelps. The Complete Sacai Spring 2019 Ready to Wear Fashion Show Now onVogue Runway
(online) 2018. (cited 2019 Feb 13). Available from : https://www.vogue.com/fashion-shows/
spring-2019-ready-to-wear/sacai
Sarah Mower. Christian Dior Fall 2017 Ready to Wear Collection Vogue (online) 2017. (cited 2019 Feb
13). Available from : https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2017-ready-to-wear/christian-
dior
Wattanawit. Collage (online) 2019. (cited 2019 Apr 6). Available from : https://en.wikipedia.org/w/
index.php?title=Collage&oldid

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-29

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์