งานสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์ชุด “Norm” จากแนวคิดสภาวะชีวิตวิถีใหม่

ผู้แต่ง

  • ภัชภรชา แก้วพลอย คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

นาฏศิลป์, บัลเล่ต์, ชีวิตวิถีใหม่

บทคัดย่อ

งานสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์ชุด “Norm” จากสภาวะชีวิตวิถีใหม่ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ชุด “Norm” และ 2) เพื่อสะท้อนวิถีชีวิตของสังคมในชีวิตวิถีใหม่ผ่านมุมมองของผู้สร้างสรรค์ กระบวนการสร้างสรรค์งานประกอบไปด้วยการศึกษาข้อมูลเอกสาร สื่อสารสนเทศและประสบการณ์ส่วนตัว เพื่อนำมาวิเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดและสร้างสรรค์ตามลำดับได้แก่  หาแรงบันดาลใจ  ออกแบบและกำกับลีลา  สังเกตการณ์และการประเมินการเคลื่อนไหว ปรับปรุงการเคลื่อนไหวและตรวจสอบภาพรวม

จากการสร้างสรรค์ผลงานพบว่างานสร้างสรรค์มีโครงสร้างการแสดงแบบธีมและแวริเอชั่นโดยแบ่งเป็น 3 ช่วงได้แก่ 1) Office Syndrome 2) State Quarantine และ 3) Social Distancing มีวิธีการกำกับลีลาด้วยการด้นสดโดยใช้เทคนิคบัลเล่ต์เป็นฐาน ผู้สร้างสรรค์สังเกตการณ์และพัฒนา ประเมินการเคลื่อนไหว จากนั้นตรวจสอบภาพรวมด้วยหลักวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของลาบาน งานสร้างสรรค์ชุดนี้จัดว่าเป็นงานร่วมสมัยที่สะท้อนให้เห็นถึงเหตุการณ์ ณ ปัจจุบัน และสามารถพัฒนาต่อได้ในอนาคตหากบูรณาการทักษะศิลปะการแสดงอื่น ๆ เพื่อการสื่อสารที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

References

กรุงเทพธุรกิจ. New Normal คืออะไร เมื่อโควิด-19 ผลักเราสู่ชีวิตปกติวิถีใหม่.(ออนไลน์) 2564. (อ้างเมื่อ 10 มิถุนายน 2564). จาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/882508
เกรียงศักดิ์ เล็กเครือสุวรรณ. สู้ความเครียดจากโควิด ด้วย 5 ทริค พิชิตออฟฟิศซินโดรม. (ออนไลน์) 2564. (อ้างเมื่อ 10 มิถุนายน 2564). จาก http://theworldmedicalcenter.com
ภคภณ อิสรไกรศีล. Work From Home แบบไหนห่างไกล Office Syndrome. (ออนไลน์) 2564. (อ้างเมื่อ 10 มิถุนายน 2564). จาก https://www.bangkokhospital.com/content/work-from-home-and-office-syndrome
ยศพล บุญสม. NEW NORMAL เมื่อความไม่ปกติกลายเป็นความปกติใหม่ (ออนไลน์) 2564. (อ้างเมื่อ 10 มิถุนายน 2564). จาก https://citycracker.co/city-reflection/new-normal/
Autard M. J.. 2004. Dance Composition: A practical guide to creative success indance making. UK: Black Publisher Limited.
Bernarde U., 2019. Assessing the reliability of the Laban Movement Analysis system. UK: University of Glasgow.
Foucault M. (1979). The History of Sexuality Volume 1: An Introduction. London: Allen Lane.

Maragakis L. Coronavirus, Social and Physical Distancing and Self-Quarantine (online) 2021. (cited 2021 Jun 11). Available from: https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/coronavirus-social-distancing-and-self-quarantine
Minton S. (1997) Choreography: A Basic Approach Using Improvisation. UK: Human Kinetics .
Volbea B., 2018. Contemporary Dance Between Modern and Postmodern. The International Journal of Arts Theory and History. 8:2,2-14.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-27

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์