ศิลปะและวัฒนธรรมในช่วงเวลาแห่งการพลิกผัน สร้างใหม่ให้ดีกว่าด้วยวัฒนธรรม

ผู้แต่ง

  • Duong Bich Hanh คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คำสำคัญ:

UNESCO, Art and Design, The Time of Disruption, Covid-19, Art and Design in the Time of Disruption

บทคัดย่อ

องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) มีพันธกิจด้านวัฒนธรรมในระดับโลก   ยูเนสโกมีประเทศสมาชิก 193 ประเทศทั่วโลกในปัจจุบัน ก่อตั้งขึ้นด้วยธรรมนูญที่ว่า เมื่อสงครามเกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ ในจิตใจของมนุษย์นั่นแลที่เราจะต้องสร้างปราการแห่งสันติภาพ ยูเนสโกในฐานะหน่วยงานของสหประชาชาติหน่วยงานเดียวที่มีพันธกิจหลักด้านวัฒนธรรม ได้ใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสู่การพัฒนาอนาคตที่ยั่งยืนและเป็นสันติ ทั้งในด้านการรักษามรดกทางวัฒนธรรม และการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และความหลากหลาย

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-27