การถ่ายภาพเชิงวิจิตรศิลป์ใต้น้ำ

Fine Art of Underwater Photographs

ผู้แต่ง

  • กิตติธัช ศรีฟ้า -

คำสำคัญ:

ภาพถ่ายใต้น้ำ, การถ่ายภาพเชิงวิจิตรศิลป์ใต้น้ำ, ศิลปะภาพถ่ายใต้ท้องทะเล

บทคัดย่อ

            การถ่ายภาพเชิงวิจิตรศิลป์ใต้น้ำเป็นสิ่งใหม่ในประเทศไทย เนื่องจากการถ่ายภาพในลักษณะนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนัก ด้วยสาเหตุที่ช่างภาพศิลปะส่วนใหญ่ไม่สามารถดำน้ำได้ บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอการถ่ายภาพเชิงวิจิตรศิลป์ใต้น้ำ ทั้งคำจำกัดความ เทคนิคและอุปกรณ์ในการถ่ายภาพใต้น้ำ รวมไปถึงนำเสนอรูปแบบการถ่ายภาพใต้น้ำเชิงศิลปะ เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานศิลปะอีกลักษณะหนึ่ง ผ่านกรณีศึกษาที่ผู้เขียนได้ทดลองลงพื้นที่ปฏิบัติการด้วยตนเองมาโดยตลอด การถ่ายภาพเชิงวิจิตรศิลป์ใต้น้ำเป็นการรวมทักษะด้านการถ่ายภาพศิลปะ เข้ากับการถ่ายภาพใต้น้ำ เราจึงได้สุนทรียภาพแบบใหม่ขึ้น ทั้งนี้การถ่ายภาพวิจิตรศิลป์ใต้น้ำ คือ ภาพถ่ายที่สร้างขึ้นตามวิสัยทัศน์ของช่างภาพในฐานะศิลปิน โดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อในการแสดงออกของอารมณ์ความรู้สึกอย่างสร้างสรรค์ เป้าหมายของการถ่ายภาพวิจิตรศิลป์คือ การแสดงความคิด ข้อความหรือ อารมณ์ โดยสถานที่ในการถ่ายภาพนั้นคือใต้น้ำเป็นหลัก ทั้งนี้ช่างภาพใต้น้ำจะต้องมีความชำนาญด้านการถ่ายภาพ การดำน้ำ และต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ

 

References

พรรัก เชาวนโยธิน. (2555). Underwater Photography 101: มาเรียนถ่ายภาพใต้น้ำด้วยความเข้าใจกันเถอะ.

กรุงเทพฯ.

วันชัย แจ้งอัมพร. (2531). ถ่ายภาพใต้น้ำกับกล้องนิโคนอส. โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์. กรุงเทพฯ.

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์. (2546). ฟิสิกส์ใต้น้ำ.คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรนักดำน้ำอนุรักษ์ใต้ทะเล.

โครงการอุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์. กรุงเทพฯ.

สุมิตรา ขันตยาลงกต. (2534). ทฤษฎีถ่ายภาพ.แผนกวิชาการถ่ายภาพและภาพยนตร์

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ. พิมพ์ครั้งที่3. กรุงเทพฯ.

สุรพงษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์และสุมิตราขันตยาลงกต. (2532). เทคโนโลยีภาพสี. สารมวลชน.

พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพฯ.

อุรวิศ ตั้งกิจวิวัฒน์. (2554). การวัดแสงและการวัดสี.เอกสารประกอบ.

สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

Ballard, A. (1898). Arrows; or, Teaching a fine art. New York: A.S. Barnes & Company.

Caffin, Charles Henry. (1901). Photography as a fine art; the achievements and possibilities of photographic art in America. New York: Doubleday, Page & Co.

Catherine Atherton: วิจิตรศิลป์แห่งการถ่ายภาพแฟชั่น. จากการเสวนาที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่โดยอาจารย์อาวุโสด้านศิลปะ การพิมพ์ และดนตรีที่ Oxford Brookes University The Independent , 12 มิถุนายน 2544. สืบค้นเมื่อ 21 ตุลาคม 2551.

Gernsheim Helmut.(1991) Creative Photography: Beauty Trends 1839-1960 . New York: Dover

ISBN–0-486-26750-4

Martin Edge. (2006). The Underwater Photographer Digital and Traditional Techniques. Elsevier Ltd.

ISBN–13: 978-0-2405-1988-3

PADI. (2005). Digital Underwater Photographer Specialty Course Instructor Outline.

International PADI. U.S.A.

SSI. (2022). Scuba Schools International. Colorado, United States

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-29 — Updated on 2022-06-29

Versions

ฉบับ

บท

บทความทางวิชาการ