ภาพจักรวาลตามวรรณกรรมไตรภูมิบนตู้พระไตรปิฎกสมัยอยุธยา สู่การสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคลายรดน้ำแบบสามมิติ

Portrayal of Cosmos based on Traibhumi Literature on the Tripitaka Cabinets from Ayutthaya Period to the Creation of 3D Lacquer Work Painting

ผู้แต่ง

  • นฤทธิ์ วัฒนภู โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา/ Piboonbumpen Demonstration School, Burapha University.

คำสำคัญ:

ภาพจักรวาล , ไตรภูมิ , ตู้พระไตรปิฎกสมัยอยุธยา , ลายรดน้ำแบบสามมิติ

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภาพจักรวาลตามเนื้อเรื่องในวรรณกรรมไตรภูมิบนตู้พระไตรปิฎกสมัยอยุธยา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา 2) สร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคลายรดน้ำแบบสามมิติจากภาพจักรวาล และ 3) วิเคราะห์ผลงานที่ได้จากการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคลายรดน้ำแบบสามมิติ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ (Creative Research) โดยศึกษาภาพจักรวาลบนตู้พระไตรปิฎก จากนั้นนำภาพจักรวาลมาเป็นแรงบันดาลใจและต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้เทคนิคลายรดน้ำแบบสามมิติ และวิเคราะห์ผลงานสำเร็จในประเด็นต่าง ๆ ผลการวิจัยพบว่า

ภาพจักรวาลที่ปรากฏบนตู้พระไตรปิฎก มีองค์ประกอบและรายละเอียดสอดคล้องกับเนื้อเรื่องในวรรณกรรมไตรภูมิพระร่วง แต่คัดเลือกรายละเอียดบางส่วนมาออกแบบภาพ เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ในการประดับตู้เท่านั้น

การสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคลายรดน้ำแบบสามมิติ โดยใช้ภาพจักรวาลที่ศึกษามาเป็นแรงบันดาลใจ มีกระบวนการ 3 ส่วนหลัก ได้แก่ กระบวนการลายรดน้ำ กระบวนการวาดเส้นด้วยเครื่องมือปลายแหลม และกระบวนการเคลือบอิพ็อกซีเรซิ่น

ผลงานสำเร็จเป็นภาพที่มีรูปแบบใกล้เคียงกับภาพต้นแบบ แต่แสดงถึงระยะ มิติ มุมมองมากกว่า มีความคงทนต่อการสัมผัส แต่มีข้อจำกัดด้านน้ำหนักของผลงาน ระยะเวลาการสร้างสรรค์ และพื้นผิวที่เป็นเงาสะท้อน

References

เอกสารอ้างอิง

กรมศิลปากร. (2545). ความรู้ทั่วไปในงานช่างศิลป์ไทย. รุ่งศิลป์การพิมพ์.

โชติ กัลยาณมิตร. (2548). พจนานุกรมสถาปัตยกรรมและศิลปะเกี่ยวเนื่อง (พิมพ์ครั้งที่ 2). เมืองโบราณ.

ณัฎฐภัทร จันทวิช. (2549). ของชิ้นเอกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ: ตู้พระธรรมลายรดน้ำภาพไตรภูมิ. ศิลปากร, 49(2), 109-117.

ณมน พงศกรปภัส. (2548). จิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิอุโบสถวัดเกาะแก้วสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรี : ความสัมพันธ์ด้านรูปแบบและเนื้อหากับสมุดภาพไตรภูมิสมัยอยุธยา เลขที่ 6 [วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต], มหาวิทยาลัยศิลปากร.

พระญาลิไทย. (2515). ไตรภูมิพระร่วง. คลังวิทยา.

สมชาติ มณีโชติ. (2529). จิตรกรรมไทย. โอเดียนสโตร์.

เสถียรโกเศศ. (2544). เล่าเรื่องในไตรภูมิ. ศยาม.

อนงค์นาฎ สมหวังธนโรจน์. (2562). เรซินอิพ็อกซี สำหรับชุดประกอบไมโครอิเล็กทรอนิกส์บนแผงวงจรยืดหยุ่น. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-31

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์