เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยินดีรับบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ โดยบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เป็นผลงานวิจัย/วิชาการที่เคยได้รับการ เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน หรือไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารอื่น บทความทุกบทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ท่านต่อหนึ่งบทความ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับก่อนหลัง โดยมีข้อเสนอแนะในการส่งบทความดังนี้

การเตรียมต้นฉบับบทความ

ชื่อเรื่อง

ควรสั้นกะทัดรัดได้ใจความครอบคลุม ตรงกับวัตถุประสงค์และเนื้อเรื่อง (ชื่อเรื่องต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

ชื่อผู้เขียน

เฉพาะชื่อเท่านั้น ห้ามใส่ตำแหน่งทางวิชาการ หรือยศใดๆทั้งสิ้น ทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ

บทคัดย่อ

เป็นร้อยแก้ว เขียนเฉพาะเนื้อหาที่สำคัญ ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ วิธีการ ผลการศึกษาหรือข้อเสนอแนะ (อย่างย่อ) และต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ความยาวไม่เกิน 300 คำ) ไม่เกิน 2 หน้า 

คำสำคัญ (Keyword)

ควรเลือกคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ ประมาณ 3-5 คำ ใช้ตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทความที่เป็นภาษาอังกฤษมีเฉพาะคำสำคัญภาษาอังกฤษ 

บทนำ

อธิบายถึงความเป็นมา ความสำคัญของปัญหาที่ทำการศึกษา วิจัย ค้นคว้า ของผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ สมมติฐานและขอบเขตของการวิจัย โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย

วัตถุประสงค์

บอกเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายที่นักวิจัยต้องการค้นคว้าหาข้อเท็จจริง  สิ่งที่ควรระวังในการเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ ต้องเขียนสิ่งที่เป็นเป้าหมาย  มิใช่สิ่งที่เป็นวิธีการดำเนินงานวิจัย การเขียนต้องใช้ภาษาที่ง่าย สั้น กะทัดรัดและสื่อความได้กระจ่าง

ระเบียบวิธีวิจัย

อธิบายขั้นตอนการวิจัย โดยกล่าวถึงแหล่งข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล วิธีการใช้เครื่องมือในการศึกษาหรือการวิจัย และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย

ผลการวิจัย

แสดงผลที่ได้จากการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

สรุปผล

นำผลการวิจัยมาสรุปโดยย่อ ให้เข้าใจง่าย ไม่ควรมีข้อมูลตัวเลขประกอบมาก

อภิปรายผล

อธิบายการสรุปผลว่าเป็นเช่นนี้เพราะอะไร และสอดคล้องหรือขัดแย้งกับเอกสารหรืองานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างไร พร้อมอ้างอิงประกอบ

ข้อเสนอแนะ

อธิบายถึงการนำผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ หรือข้อเสนอแนะปัญหาที่พบในการศึกษา
เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาครั้งต่อไป

เอกสารอ้างอิง

(References)

ให้เขียนเอกสารอ้างอิงเฉพาะที่ได้อ้างอิงไว้ในตัวบทความนี้เท่านั้น โดยเขียนแบบแบบ APA ตามรูปแบบที่กำหนด และแปลเอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การลงรายการอ้างอิงสําหรับForeign Language และใส่ไว้ในหัวข้อ References ***สำคัญมาก

  การส่งต้นฉบับ

- ให้พิมพ์บทความลงบนหน้ากระดาษ ขนาด B5 (7.17”×10.12”) ระยะขอบ บน 1” ล่าง0.75” ภายนอก0.75” ภายใน0.75” โดยใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK

- ให้พิมพ์บทความลงบนกระดาษ B5 โดยใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK

  • ชื่อเรื่อง ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ตัวหนา ขนาด 18
  • ชื่อผู้วิจัย ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK  ขนาด 15
  • หัวข้อหลัก ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ตัวหนา ขนาด 14
  • เนื้อเรื่อง ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK  ขนาด 14

โดยมีเนื้อหาบทความประมาณ10 - 15 หน้า

- ภาพประกอบ ควรแนบไฟล์ภาพต้นฉบับพร้อมเขียนคำอธิบายภาพ และควรเขียนหมายเลขกำกับภาพ เพื่อความถูกต้องและง่ายต่อการจัดเรียงข้อมูล

ตัวอย่างเช่น 

ภาพที่ 1 French bulldog

 

ตัวอย่างการเขียนอ้างอิง

การอ้างอิงในเนื้อหา

ผู้แต่ง 1 คน 

ชาวไทย

ก่อนข้อความ : ชื่อ/สกุล/(ปีพิมพ์) เช่น  พรพรรณ จันทร์แดง (2557)

หลังข้อความ : (ชื่อ/สกุล,/ปีพิมพ์) เช่น (พรพรรณ จันทร์แดง, 2557)

ชาวต่างประเทศ

ก่อนข้อความ : สกุล/(ปีพิมพ์) เช่น  Bramwell (1993)

หลังข้อความ : (สกุล,/ปีพิมพ์) เช่น (Bramwell, 1993)

 

ผู้แต่ง 2 คน

ชาวไทย

ก่อนข้อความ : ชื่อ/สกุลคนที่ 1 และคนที่ 2/(ปีพิมพ์)

เช่น วราภรณ์ เชาว์วิศิษฐ และสุวลัย กลั่นความดี (2532)

หลังข้อความ : (ชื่อ/สกุลคนที่ 1 และคนที่ 2,/ปีพิมพ์)

เช่น (วราภรณ์ เชาว์วิศิษฐ และสุวลัย กลั่นความดี, 2532)

ชาวต่างประเทศ

ก่อนข้อความ : สกุลคนที่ 1/and/สกุลคนที่ 2/(ปีพิมพ์)

เช่น Armstrong and Kotler (2015)

หลังข้อความ : (สกุลคนที่ 1,/ปีพิมพ์/&สกุลคนที่ 2,/ปีพิมพ์)

เช่น (Armstrong & Kotler, 2015)

 

ผู้แต่ง 3-5 คน

ชาวไทย 

ก่อนข้อความ : ชื่อ/สกุลคนที่ 1,/ชื่อ/สกุลคนที่ 2,/ชื่อ/สกุลคนที่ 3,/ชื่อ/สกุลคนที่ 4,/และชื่อสกุลคนที่ 5/(ปีพิมพ์)
การอ้างอิงครั้งแรก
สุวารี เจริญมุขยนันท์, ถาวร สกุลพาณิชย์, พัชนี
ธรรมวันนา, อนุชิต สว่างแจ้ง, และณัฐธิดา สุขเรืองรอง (2556)

การอ้างอิงครั้งที่ 2 เป็นต้นไป

สุวารี เจริญมุขยนันท์และคณะ (2556)

หลังข้อความ :  (ชื่อ/สกุลคนที่ 1,/ชื่อ/สกุลคนที่ 2,/ชื่อ/สกุลคนที่ 3,/ชื่อ/สกุลคนที่ 4,/และชื่อสกุลคนที่ 5/,/ปีพิมพ์)
การอ้างอิงครั้งแรก
(สุวารี เจริญมุขยนันท์, ถาวร สกุลพาณิชย์, พัชนี ธรรมวันนา, อนุชิต สว่างแจ้ง, และณัฐธิดา สุข เรืองรอง, 2556)

การอ้างอิงครั้งที่ 2 เป็นต้นไป

(สุวารี เจริญมุขยนันท์และคณะ, 2556)

ชาวต่างประเทศ

ก่อนข้อความ :  สกุลคนที่ 1,/สกุลคนที่ 2,/สกุลคนที่ 3,/สกุลคนที่ 4,/and/สกุลคนที่ 5/(ปีพิมพ์)
การอ้างอิงครั้งแรก
Sumngern, Azeredo, Subgranon, Matos, and Kijjoa (2011)

การอ้างอิงครั้งที่ 2 เป็นต้นไป

Sumngern et al. (2011)

หลังข้อความ :

(สกุลคนที่ 1,/สกุลคนที่ 2,/สกุลคนที่ 3,/สกุลคนที่ 4,/&สกุลคนที่ 5/,/ปีพิมพ์)

การอ้างอิงครั้งแรก

(Sumngern, Azeredo, Subgranon, Matos, & Kijjoa, 2011)

การอ้างอิงครั้งที่ 2 เป็นต้นไป
(Sumngern et al., 2011)

การเขียนรายการเอกสารอ้างอิง (References)

หนังสือทั่วไป

ผู้แต่ง 1 คน

เช่น

สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.

Jandeang, P. (2014). Modern library. Bangkok: Se-Ed Education. (in Thai)

Daniel, W. W. (2013). Biostatistics: Basic concepts and methodology for the health sciences (9th ed.).
New York: John Wiley & Sons.

หมายเหตุ กรณีที่ไม่มีปีพิมพ์เผยแพร่ปรากฏ ให้ใส่ (n.d.)

วิทยานิพนธ์

เช่น

สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(Doctoral dissertation หรือ Master’s thesis)./ชื่อสถาบัน,/สถานที่พิมพ์.

Angkurawongwatana, A. (2018). Sustainable cultural tourism development using the potential of Lanna local wisdom (Doctoral dissertation). Rangsit University, Pathum Thani. (in Thai)

Rouythanasombat, P. (2015). Study of online shopping behavior and factors affecting consumer’ purchase intention for different generations: Gen Y, Gen X, baby boomer (Master’s thesis). Thammasat University, Bangkok. (in Thai)

 

บทความวารสาร

สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/เลขปีที่(เลขฉบับที่),/เลขหน้า.

Chamnian, M. (2019). Community identity communication for tourism promotion. Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University, 6(1), 235-256. (in Thai)

Joshi, A., Kale, S., Chandel, S., & Pal, D. K. (2015). Likert scale: Explored and explained. British Journal of Applied Science & Technology, 7(4), 396–403.

Orsini, C., & Rodrigues, V. (2020). Supporting motivation in teams working remotely: The role of basic psychological needs. Medical Teacher, 42(7), 828-829.

หมายเหตุ ชื่อบทความ จะใช้หลักเกณฑ์การเขียนรูปแบบเดียวกับชื่อเรื่องหนังสือทั่วไป

ชื่อวารสารให้เขียนชื่อเต็มของวารสารนั้น และพิมพ์ตัวแรกของคำตัวใหญ่ ยกเว้น คำบุพบทให้พิมพ์ตัวเล็ก เช่น of, and, the, an

 

ข้อมูลจากเว็บไซต์

สกุล,/อักษรย่อชื่อผู้แต่ง หรือชื่อหน่วยงานสังกัดนั้น./(ปี)./ชื่อบทความ./Retrieved เดือน วัน, ปี, from/URL.

Department of National Parks wild animals and plants. (2015). The statistic of tourists in national parks in 2013. Retrieved March 3, 2015, from http://www.dnp.go.th/NPRD/develop/data/stat56/fthai_56.pdf.
(in Thai)

United Nation. (2020). World population ageing 2020 highlights. Retrieved March 18, 2021, from https://www.un.org.development.desa.pd/files/files/documents/2020/Sep/un_pop_20.

 หมายเหตุ Retrieved หมายถึง “สืบค้นเมื่อ”

 

ดาวน์โหลดคู่มือการเขียนอ้างอิงฉบับเต็มได้ที่  Dowload

 

การส่งบทความ

- ส่งบทความผ่านระบบ https://www.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/เท่านั้น

แบบฟอร์มวารสาร Dowload 

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  

โทรศัพท์ 0 2160 1344-5  โทรสาร 0 2160 1341 ต่อ 15 

Email: irdjournal@ssru.ac.th