เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จุดมุ่งหมายและขอบเขต

วารสารวิจัยและพัฒนา เป็นวารสารวิชาการระดับชาติที่สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพหรืองานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ วารสารเป็นสื่อกลางในการเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลวารสาร

วารสารวิจัยและพัฒนาเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม) จัดทำโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา บทความจะได้รับการประเมินคุณภาพของบทความ ทั้งในด้านเนื้อหา และความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของวารสาร จากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่านในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบทความ

เลขประจำวารสาร (ISSN): 2229-2802

เลขประจำวารสาร E-ISSN: 2697-634X (Online)

ปีที่ก่อตั้ง: 2551

การประเมิน: Double-blind (ผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน) 

สาขาที่เปิดรับ

- สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- สาขาศึกษาศาสตร์

- สาขาศิลปกรรมศาสตร์

บทความที่เปิดรับ : บทความวิจัยและบทความวิชาการ

ภาษา: ภาษาไทยและอังกฤษ

ค่าธรรมเนียมในการเผยแพร่: ไม่เสียค่าใช้จ่าย

การเผยแพร่: 2 ฉบับต่อปี

เล่ม 1 (มกราคม-มิถุนายน) เล่ม 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)

เจ้าของวารสาร: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การวัดดัชนีและบทคัดย่อ

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการจัดอันดับโดย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)Google ScholarASEAN Citation Index (ACI)

Announcements

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - มิถุนายน 2565
เผยแพร่แล้ว: 06/30/2022

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

ISSN: 2229-2802 (print), 2697-634X (online)