กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์ อยู่ผ่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา วิริยเวชกุล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รองศาสตราจารย์ ดร.วรกมล วิเศษศรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสริมศักดิ์ ขุนพล

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์ ดร.พิศิษฐ์ ชำนาญนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ เงินสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  สุดเจริญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรกต วรชัยรุ่งเรือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารย์อทิตยา บัวศรี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กองการจัดการ       

นายขจรวงศ์ ศรีวารีรัตน์       

นายอนุพันธ์ สุทธิมาร

นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์

นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ

นางสาวสรวงสุดา ทรัพย์เจริญ

นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ

นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล

นางสาววราภรณ์ ศรีบัวแก้ว

นางสาวเจนจิรา ชินวงษ์

นางสาววรรษมล แสนทวีสุข

นางสาวชไมพร ยะปวง  

นางสาววรฤทัย หาญโชติพันธุ์

นายวุฒิกร มะลิคง

นายอำพร ชิราพฤกษ์

นางสาวปัญชลิกา ตะเคียนราม

นางสาวอินทิรา เพียรสุข

นายภาณุพงศ์ ภุมรินทร์

นางสาวกนกพร เล็กซุง