Publication Ethics

มาตรฐานทางจริยธรรมของวารสาร
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เขียน  
1. ไม่เผยแพร่บทความที่มีเนื้อหาซ้ำซ้อนกับแหล่งอื่น
2. ระบุแหล่งที่มาของของข้อความที่อ้างอิงและเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว กรณีที่มีการร้องเรียนหรือฟ้องร้องเกิดขึ้น
3. ศึกษาข้อกำหนด/ข้อปฏิบัติและเงื่อนไขต่างๆ ของวารสา หากไม่ดำเนินการ วารสารขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่บทความ
4.  ตรวจสอบความถูกต้องเชิงวิชาการ ให้สอดคล้องระเบียบวิธีทางการวิจัย เพื่อประโยชน์ต่อผู้อ่านในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
หน้าที่และความรับผิดชอบของบรรณาธิการ
1. ดำเนินการให้วารสารเป็นไปตามมาตรฐานวารสารในระดับสากล มีเนื้อหาถูกต้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสาร
2. ดำเนินการให้บทความมีคุณภาพ ทั้งผู้เขียนและผู้ประเมินแบบปกปิดชื่อ เพื่อไม่เกิดผลกระทบในทางลบ
3. กำหนดให้นักวิจัยดำเนินการตามหลักการสำคัญของจริยธรรมการวิจัยในคน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางซึ่งต้องได้รับการรับรองการทำวิจัยในคนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ดำเนินการตามประกาศศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เรื่องการประเมินด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI