กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

1. ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2. ผศ.อรรถการ สัตยพาณิชย์  คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บรรณาธิการ

ผศ.ดร.ฉันทนา ปาปัดถา  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กองบรรณาธิการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

1. ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุญเกียรติ  ประธานกรรมการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร และประธานกรรมการบริหารบริษัท แอดด้า (ประเทศไทย) จำกัด
2. ศาสตราจารย์ปรัชญนันท์ นิลสุข  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3. รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการจัดการความรู้ การสื่อสารและการพัฒนา /สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4. รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ  อดีตผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และอดีตอาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5. รศ.ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. รศ.ดร.ลักษณา คล้ายแก้ว  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
7. ดร.พีรยุทธ โอรพันธ์  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8. ดร.อรรณพ ปิยะสินธ์ชาติ  บริษัท ดีบิค จำกัด 
9. ดร.รัฐพล ศรุติรัตนวรกุล  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

1. รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท  สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
2. ผศ.ดร.นิศากร ไพบูลย์สิน  สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
3. ผศ.ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
4. ผศ.ดร.รวีพร จรูญพันธ์เกษม  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
5. ผศ.อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
6. ดร.ชิษยรัสย์ ศิริไปล์  สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
7. ดร.นุจรี บุรีรัตน์  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย