เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ฉบับปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม)

2024-05-20

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร เปิดรับบทความทางนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน สื่อสารการตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัลคอนเทนท์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย สื่อดิจิทัล การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ฉบับปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป