การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้แต่ง

  • ปิยวัฒน์ ตรัสสรณวาทิน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ธนะวัชร จริยะภูมิ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำสำคัญ:

ระบบบริหารจัดการ, ระบบสหกิจศึกษา

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ออกแบบระบบบริหารจัดการสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกล้าพระนครเหนือ (2) พัฒนาระบบบริหารจัดการสหกิจศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (3) ประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลการวิจัยพบว่า (1) ระบบบริหารจัดการสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือมีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เกี่ยวข้องได้แก่ เจ้าหน้าที่สหกิจ นักศึกษา และ
สถานประกอบการ (2) การพัฒนาระบบบริหารจัดการสหกิจศึกษาโดยจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ เข้าสู่ระบบ การจัดการข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง ปรับปรุงแฟ้มข้อมูล นัดหมาย เลือกสถานประกอบการ (3) ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (gif.latex?\bar{x}=4.48) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.65) แสดงว่าระบบบริหารจัดการสหกิจศึกษาสามารถใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

References

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2551). รายงานประจำปี สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.). กรุงเทพมหานคร : สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
สมาคมสหกิจศึกษาไทย. (2558). รายงานผลการฝึกอบรมเชิงรฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร “การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ” รุ่นที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สมาคมสหกิจศึกษาไทย.
ธนะวัชร จริยะภูมิ. (2561). การวิเคราะห์และออกแบบระบบ = System analysis and design. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ผลิตตำราเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-26