อุดมการณ์ในภาพยนตร์เรื่อง “ฉลาดเกมส์โกง”

ผู้แต่ง

  • ดุษฎี นิลดำ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ศุภกร ไกรษร สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • จักรกฤษณ์ กลิ่นเพ็ชร สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ณัฐนันท์ เจริญวงษา สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

อุดมการณ์, ฉลาดเกมส์โกง

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุดมการณ์ที่ปรากฏในภาพยนตร์ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากภาพยนตร์ โดยใช้แนวคิดเรื่องอุดมการณ์ (Ideology) และแนวคิดเรื่องสัญวิทยา (Semiology) ผลการศึกษาพบว่า อุดมการณ์ในภาพยนตร์เรื่อง “ฉลาดเกมส์โกง” ถูกผลิตซ้ำเพื่อธำรงรักษา สร้างความชอบธรรม และสืบทอดอุดมการณ์หลักของระบบทุนนิยม ได้แก่ ความรู้ และเงิน คือ อำนาจในระบบทุนนิยม โดยนักเรียนทุกคนต่างต้องการได้รับคะแนนสอบดี เพื่อแลกกับความต้องการของแต่ละบุคคล และโรงเรียนยังเป็นสถานที่ผลิตซ้ำความสัมพันธ์ทางสังคมเพื่อสืบทอดอุดมการณ์ ขณะที่อุดมการณ์ต่อต้าน (Counter Ideology) เรื่องเงินค่าบำรุงการศึกษาได้ส่งผลให้ผู้ชมตระหนักถึงปัญหาเรื่องการทุจริตของผู้มีอำนาจจากการเรียกรับผลประโยชน์ในสังคมไทย

References

กฤษฎา เกิดดี. (2551). การวิจารณ์ภาพยนตร์แนวอิงบริบท. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฎีและการ วิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 2. นนทบุรี: โรงพิมพ์สุโขทัยธรรมาธิราช.
กาญจนา แก้วเทพ. (2557). แนวคิดเรื่องการสื่อสารในฐานะกลไกทางอุดมการณ์ของอัลธูแซร์. ใน ประมวลสาระชุดวิชาปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎีการสื่อสาร. นนทบุรี: โรงพิมพ์สุโขทัยธรรมาธิราช.
กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน. (2551). สายธารแห่งนักคิดทฤษฎี เศรษฐศาสตร์การเมืองกับ สื่อสารการศึกษา. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์.
กำจร หลุยยะพงศ์. (2556). ภาพยนตร์กับการประกอบสร้าง: สังคม ผู้คน ประวัติศาสตร์ และชาติ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฐานิดา บุญวรรโณ. (2559). บทบรรณาธิการ. วารสารสังคมศาสตร์, 12(2), 1-9.
ณัฐ วิไลลักษณ์. (2560). [ออนไลน์]. สรุปแล้วใครโกงใคร? ในฉลาดเกมส์โกง, สืบค้นจาก https://themomentum.co/who-are-real-bad-geniuses/
วชิรวิทย์ คงคาลัย. (2560). [ออนไลน์]. ฉลาดเกมส์โกง: แกะประเด็นปัญหาการศึกษา. สืบค้นจาก https://www.the101.world/chalard-games-goeng
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2561). [ออนไลน์]. ฉลาดเกมส์โกง. สืบค้นจาก https://th.wiki pedia.org/wiki/ฉลาดเกมส์โกง.
Rabbit Daily. (2560). [ออนไลน์]. ‘ฉลาดเกมส์โกง’ เมื่อหนัง ... ทำหน้าที่ตีแผ่ความล้มเหลวของระบบการศึกษาไทย, สืบค้นจาก https://today.line.me/th/pc/article/ฉลาดเกมส์โกง+เมื่อหนัง+ทำหน้าที่ตีแผ่ความล้มเหลวของระบบการศึกษาไทย-6847da61a67e7777df43297c21 dd8bd17135bda519c8678f2f4322b497e165f4

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-06-09