การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โวหารการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  • ปฐมาวดี เครือแก้ว Faculty of Education, Thaksin University
  • อนันต์ อารีย์พงศ์
  • พูนสุข อุดม
Keywords: บทเรียนสำเร็จรูป; โวหารการเขียน; การจัดการเรียนรู้

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โวหารการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โวหารการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลละงู จำนวน 34 คน ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 1) บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โวหารการเขียน 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โวหารการเขียน การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น ความยาก และอำนาจจำแนก สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบแบบที งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โวหารการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โวหารการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลละงู จำนวน 34 คน ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 1) บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โวหารการเขียน 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โวหารการเขียน การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น ความยาก และอำนาจจำแนก สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบแบบที ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โวหารการเขียน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 82.12/81.24  และ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โวหารการเขียน หลังการใช้บทเรียนสำเร็จรูปสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Downloads

Download data is not yet available.

References

1.กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย.

2.กระทรวงศึกษาธิการ. (2556). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. กรุงเทพฯ : เดอะบุคส์.

3.กันยารัตน์ เรืองศิลป์. (2556). การสร้างบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การสร้างคำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
ตากสินราชานุสรณ์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร.

4.เจนจิรา โพทะยะ. (2553). การพัฒนาชุดการเรียนเรื่องสำนวนโวหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่
โรงเรียนประชาภิบาล. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

5.นิตยา ผูกเกสร (2551). การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านตีความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี. สารนิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

6.โรงเรียนอนุบาลละงู. (2552). หลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.สตูล : พัชรีซีรอกซ์.

7.วรายุทธ พันธ์งาม. (2554). ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการเขียนบทร้อยกรองกลอนสุภาพ สำหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

8.ศศิธร เวียงวะลัย. (2552). การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องชนิดของคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือประกอบบทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง. สารนิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

9.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ. (2557). คะแนนผลสอบ O-NET. สืบค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2557, จาก
http://www.sesao.go.th.

10.สมศรี คงทน. (2555). การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาภาษาไทย เรื่อง สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปัญจทรัพย์ กรุงเทพมหานคร. ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาหลักสูตรและ
การสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

11.สุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มูลคำ. (2553). วิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ภาพพิมพ์.
Published
2018-01-25
How to Cite
เครือแก้วป., อารีย์พงศ์อ., & อุดมพ. (2018). การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โวหารการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences, 5(1), 1-10. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pnuhuso/article/view/110091