Published: 2018-01-25

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถาบันพระบรมราชชนกตามการรับรู้ของนักศึกษา อาจารย์ ครูพี่เลี้ยง และผู้ปกครอง

นภชา สิงห์วีรธรรม, กิตติพร เนาว์สุวรรณ, ยุพาวดี ขันทบัลลัง, อำพล บุญเพียร, สอาด มุ่งสิน, รุ่งอรุณ กระมุทกาญจน์

60-70

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิตสายไฟของบริษัท เอส จำกัด ในจังหวัดชลบุรี

ทรงวุฒิ พรวรรณศิริเวช, พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์

94-102