แนวทางการเตรียมความพร้อมและวิธีการเรียนสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาจีน

  • รัฐพร ศิริพันธุ์ Faculty of Liberal Arts, Princess of Naradhiwas University
Keywords: เทคนิค; ทักษะภาษาจีน; ผู้เริ่มเรียน

Abstract

ภาษาจีนนับเป็นภาษาต่างประเทศที่มีความสำคัญภาษาหนึ่ง ซึ่งมีผู้ใช้มากเป็นลำดับสองรองจากภาษาอังกฤษ ผู้เรียนส่วนใหญ่ที่เริ่มเรียนภาษาจีนล้วนแต่คิดว่า การเรียนภาษาจีนเป็นสิ่งที่ยากลำบาก แต่ถ้ามีความชอบหรือสนใจในภาษาจีน และเข้าใจเทคนิคและวิธีการเรียนภาษาจีนอย่างถูกต้อง เราก็จะสามารถเรียนภาษาจีนได้ไม่ยาก กล่าวคือ สิ่งที่ควรจะมีในการเรียนภาษาจีนสำหรับผู้เริ่มเรียนเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ ประกอบด้วย 1. ความสนใจและอยากเรียนรู้ภาษาจีน 2. การมีความพร้อมในห้องเรียน และ 3. การฝึกการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน ภาษาจีนไม่ได้เป็นเพียงแค่ภาษาแต่เป็นแหล่งรวมวัฒนธรรม หรืออาจจะเรียกว่าพหุวัฒนธรรม ดังนั้น การเรียนภาษาจีนจะต้องตั้งใจฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจพื้นหลังทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาให้ครบทุกด้าน นอกจากนี้ความตั้งใจ ความขยัน การไม่หยุดที่จะเรียนรู้ ไม่หยุดที่จะแสวงหาสิ่งใหม่ๆ จะทำให้เรียนภาษาจีนได้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

References

1.กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551. กรุงเทพฯ: คุรุสภา ลาดพร้าว.

2.เขียน ธีระวิทย์ และคณะ. (2551). การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย: ระดับประถมและมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

3.จิราพรรณ สายสืบ. (2559). การพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์และการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีนโดยใช้การ์ดคำศัพท์ทบทวนด้วยตัวเองนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ห้อง 201 คณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว. รายงานการวิจัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ.

4.ชัยพร วิชชาวุธ. (2540). ความจำมนุษย์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์.

5.โชติกานต์ ใจบุญ. (2559). กลยุทธ์การจำและการสอนภาษาจีน. Proceedings. การประชุมวิชาการนำเสนอ บทความวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, กรุงเทพมหานคร. 29-40.

7.ทอร์นเบอรี่, สก๊อต. (2546). วิธีสอนคำศัพท์. แปลโดย อบตา เวชพฤติ, นิภาวรรณ ชูรัตนสิทธ์ิ และวีณา เกียรติอนุพงศ์. กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดยูเคชั่น.

8.นันทิดา ปินะสุ. (2555). การพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์และการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีนโดยใช้การ์ดคำศัพท์ทบทวนด้วย
ตัวเอง. รายงานการวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสัตหีบ.

9.นิภา ผินกลับ. (2558). การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีนโดยใช้การ์ดคำศัพท์คำศัพท์ทบทวนด้วยตัวเองของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. รายงานการวิจัย โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม.

10.นุชนาฎ วรยศศรี. (2544). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครใต้. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

11.พรสวรรค์ สีป้อ. (2550). สุดยอดวิธีสอนภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.

12.ลู่ฮว๋า. (2015). “จีน-ไทยมิใช่อื่นไกลพี่น้องกัน” ความรู้สึกที่สัมผัสได้ระหว่างการสอนภาษาจีน. วารสารสถาบันขงจื้อ ฉบับ
ภาษาจีนไทย, 29(2),62-67.

13.สำเนา ศรีประมงค์. (2547). การศึกษาผลการใช้เกมคำศัพท์ประกอบการสอนที่มีต่อความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษา
อังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง. ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

14.สุวัฒน์ ทาสุคนธ์. (2559). ความคิดของขงจื๊อเพื่อสังคมที่เป็นสุข. วารสารรามคำแหงฉบับมนุษยศาสตร์, 35(1),65-88.

15.หวาง ฉิน. (2010). ความหมายเชิงลึกของคำว่า“学”วิธีการเรียนใน“หลุนอวี่”. วารสารสถาบันขงจื่อ ฉบับภาษาจีนไทย, 1(2),35-37.

16.Asiguli, A. (2011). For the Absorption of Uyghur Wooden Printing Elements, Development the Regional
Characteristics of Xinjiang Woodblock Preliminary Exploration[D]. Urumqi: Xinjiang
Normal University.

17.Atkinson, L., Atkinson, C. & Hilgard, Er R. (1981). Introduction to Psychology. (8th ed.). New York:
Harcourt Brace Jovanovich.

18.Brown, H.D. (2000). Principle of language learning and teaching. (4th ed.). whiteplain, NY: Addison
Wesley longman.

19.Dolch Word. (Online). Available : https://www.dolchword.net. 27 October 2007.

20.Laufer, B. (1989). What percentage of text-lexis is essential for comprehension?In C. Lauren and M. Nordman
(eds.), Special Language: From Humans Thinking to Thinking Machines. Clevedon: Multilingual
Matters.

21.Lu Sheng. (2553). การพัฒนารูปแบบการสอนการออกเสียงภาษาจีนโดยใช้สัทอักษรและปฏิสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาจีน.
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.

22.Masgorert, A.M. & Gardner, R.C. (2003). Attitudes, Motivation,and Second Language Learning:
A meta-analysis of studies conducted by Gardner and Associates. Language Learning, 53(1), 123-163.

23.Qian, D. (1999). Assessing the Roles of Depth and Breadth of Vocabulary Knowledge in Reading
Comprehension. Canadian Modern Language Review, 56,(2), December 1999.

24.Reimann, A. (2001). Motivation for acquiring English as a second language: an investigation of Chinese and
german native speakers. Tokohagakuen University. Faculty of Foreign Studies.

25.Srikrai,P.S. (2008). Project-based learning in EFL classroom. Journal of humanity and sociology of Khonkaen
university, 25(1), 53-79.

26.Treichler, D. G. (1967). Are you missing the boat in training aids?. Film and Audio-Visual Communication,
1, 14-16, 28-30, 48.

27.Vaezi, Z. (2008). Language learning motivation among Iranian undergraduate student. World applied Sciences
Journal, 5(1), 54-61.

28.Walberg, H.J. (1989). The effective teacher. NewYork: McGraw-Hill.

29.Zhao minghui. (2012). Chinese vocabulary Teaching of Thai collage student based on memory staegies.
master’s thesis teaching Chinese to speakers of other languages. College of International
Education, Shandong University.
Published
2018-01-25
How to Cite
ศิริพันธุ์ร. (2018). แนวทางการเตรียมความพร้อมและวิธีการเรียนสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาจีน. Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences, 5(1), 103-112. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pnuhuso/article/view/110103
Section
บทความวิชาการ