กลยุทธ์ในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบตำรวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

Main Article Content

จักรพงศ์ วงศ์พิทักษ์กุล
มนัส สุวรรณ
อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์
เรืองวิทย์ นนทภา

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาหาความจำเป็นในการกำหนดองค์ประกอบทางจริยธรรม 2) จัดทำกลยุทธ์ในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม และ 3) ประเมินกลยุทธ์ในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม ของนักเรียนนาย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาหาความจำเป็นในการกำหนดองค์ประกอบทางจริยธรรม 2) จัดทำกลยุทธ์ในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม และ 3) ประเมินกลยุทธ์ในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม ของนักเรียนนาย
สิบตำรวจ ศึกษาพื้นที่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาหาความจำเป็นในการกำหนดองค์ประกอบทางจริยธรรมที่เหมาะสม กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน โดยกำหนดผู้ให้ข้อมูลมีอายุตั้งแต่ 
18 ปีขึ้นไป ไม่กำหนดเพศ และมีที่พักอยู่ในบริเวณรอบสถานีตำรวจอำเภอเมืองในรัศมี 1 กิโลเมตรใน 3 จังหวัด ประกอบด้วย 1) จังหวัดลำปาง 2) จังหวัดลำพูน และ 3) จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้วิธีการเลือกสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้คือ 
แบบสอบถามคุณลักษณะและความประพฤติทางจริยธรรมของตำรวจ ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 20 คนขั้นตอนที่ 2 การจัดทำกลยุทธ์ในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 12 คน โดยใช้
วิธีสนทนากลุ่มและการประชุมเชิงปฏิบัติการ และขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์โดยใช้วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คนเครื่องมือที่ใช้คือ แบบประเมินกลยุทธ์
ในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบทางจริยธรรมในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบตำรวจที่ประชาชนคาดหวังสูงสุดคือ ด้านความซื่อสัตย์ รองลงมาคือ ด้านความยุติธรรม และด้านการบริการ 2) กลยุทธ์ในการ
พัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบตำรวจที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 ให้เป็นองค์กรการเรียนรู้คู่จริยธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนการพัฒนาภาวะผู้นำ
เชิงจริยธรรมเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม และยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม และ 3) ผลการประเมินพบว่ากลยุทธ์
ในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article